ข้อบังคับ(ภารกิจ)

หมวด 2

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดำเนินธุรกิจ ในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(6) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(7) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(8) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน
(9) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(12) ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนองหรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก
(13) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอน สิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนองหรือจำนำ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
(14) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
(15) ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(16) ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
(17) ให้สวัสดิการหรือการส่งเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(18) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(19) ดำเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์