ข้อบังคับ(ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน)

ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัดสอ.ธก.ปตท.

PTT. Natural Gas Business Saving Co-Operative; Limited.

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 59 หมู่ 8 ถนนอ้อมเมือง ตำบลนาป่า อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี 20000
ท้องที่ดำเนินงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์
ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะดังนี้
สอ.ธอ.ปตท.
  • สัญลักษณ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • เกลียวเชือก หมายถึง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่มวลสมาชิกสหกรณ์
  • ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด