ภารกิจ
ให้บริการส่งเสริมการออม การให้เงินกู้ การจัดสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก

ตลอดจนการจัดสรรการลงทุนไปในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก

การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และพัฒนาการบริการให้เป็นที่พอใจแก่สมาชิก
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสมาชิก

ตามเจตนารมณ์ของผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์สืบต่อไป