คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 35(2562)

คุณชูชาติ พนัสอัมพร
ประธานกรรมการ
คุณพรชัย พลอยเพชรา คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร
รองประธานกรรมการคนที่1 กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ รองประธานกรรมการคนที่2
คุณพิมพ์พร ไชยจรัส คุณมณฑล แพทอง คุณไพศาล สลักฤทัย
เลขนุการ เหรัญญิก กรรมการเขตชลบุรี
คุณเอกวิทย์ จิตรดา คุณกรวรา โพธิพันธุ์ คุณชาญชัย มูลจันทร์หอม
กรรมการเขตชลบุรี กรรมการเขตชลบุรี กรรมการเขตระยอง
คุณอรรณพ ดีเหลือ คุณเดชา บุญวรรณ์ คุณสุวรรา ลีลานุเกษมพงศ์
กรรมการเขตระยอง กรรมการเขต กทม. กรรมการ(SPRC)
คุณศันสิดา พิมลรัตน์ คุณพิชัย ชินะอมรัตน์
กรรมการ(THAPPLINE) กรรมการ(PTTGC)
ผู้ตรวจสอบกิจการ
คุณเมธี ภูศรี คุณบวรกฤษฏิ์ ฉากพิมายทวีกุล