คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 35(2562)

คุณชูชาติ พนัสอัมพร
ประธานกรรมการ
คุณพรชัย พลอยเพชรา คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร
รองประธานกรรมการคนที่1 กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ รองประธานกรรมการคนที่2
คุณพิมพ์พร ไชยจรัส คุณมณฑล แพทอง คุณไพศาล สลักฤทัย
เลขนุการ เหรัญญิก กรรมการเขตชลบุรี
คุณเอกวิทย์ จิตรดา คุณกรวรา โพธิพันธุ์ คุณชาญชัย มูลจันทร์หอม
กรรมการเขตชลบุรี กรรมการเขตชลบุรี กรรมการเขตระยอง
คุณอรรณพ ดีเหลือ คุณเดชา บุญวรรณ์ คุณสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ์
กรรมการเขตระยอง กรรมการเขต กทม. กรรมการ(SPRC)
คุณศันสิดา พิมลรัตน์ คุณพิชัย ชินะอมรัตน์
กรรมการ(THAPPLINE) กรรมการ(PTTGC)
ผู้ตรวจสอบกิจการ
คุณเมธี ภูศรี คุณบวรกฤษฏิ์ ฉากพิมายทวีกุล
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คุณเป็นสุข บุญยะโกวิทย์
รองผู้จัดการ
คุณสุมาลี ดาวเรือง คุณรัศมี พันธุประภาส คุณพงศ์ผกา ศรศรี
ผู้ช่วยผู้จัดการ จนท.บริหารบัญชี จนท.บริหารสินเชื่อ
คุณอภิญญา อภิชาติโยธิน คุณภาธินี ลี้น้ำ นิติณัฐ เมฆลา
จนท.บริหารICT บัญชี นิติกร