คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 34(๒๕๖๑)

คุณจักรกฤษณ์ เล็กท่าไม้
ประธานกรรมการ
 
คุณณฐกร แก้วดี คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ คุณปิยศักดิ์ ตันหยงมาศกุล
รองประธานกรรมการคนที่1 กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ รองประธานกรรมการคนที่2
 
คุณสุภชัย สมานสินธุ์ คุณจรัญ แก้วมา คุณพรชัย พลอยเพชรา
เลขนุการ เหรัญญิก กรรมการเขตชลบุรี
 
คุณมณฑล แพทอง คุณกรวรา โพธิพันธุ์ คุณชาญชัย มูลจันทร์หอม
กรรมการเขตศรีราชา กรรมการเขตชลบุรี กรรมการเขตระยอง
 
คุณอรรณพ ดีเหลือ คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร คุณสุวรรา ลีลานุเกษมพงศ์
กรรมการเขตระยอง กรรมการ(PTTGC) กรรมการ(SPRC)
 
 
คุณสุพรรณี ฟูกำเนิด คุณพิชัย ชินะอมรัตน์  
กรรมการ(TES) กรรมการ(PTTGC)  
 
 
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
คุณเมธี ภูศรี คุณบวรกฤษฏิ์ ฉากพิมายทวีกุล