สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2555

ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบประมาณการ รายได้ รายจ่าย สำหรับปี 2555

 

การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการได้ควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามประมาณการ
และ สร้างรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคนเป็นหลัก
มิได้ดำเนินการด้วย การมุ่งค้าหากำไรแต่อย่างไร
ซึ่งท่านสมาชิกสามารถพิจารณาได้จากรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

 

 

รายการ รายละเอียด (จำนวนเงิน:ล้านบาท) ผลต่าง
+เพิ่ม -ลด
รายได้ – รายจ่าย และกำไรสุทธิ ผลการดำเนินงาน ประมาณการ
รายได้ทั้งหมด 153.36 152.36 1.00
รายจ่ายทั้งหมด 38.89 38.13 0.76
กำไรสุทธิ 114.47 114.23 0.24