รายการจ่ายสวัสดิการสมาชิกเดือนตุลาคม2555

รายกราจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิก
ชื่อ – สกุล ประเภท จำนวนเงิน
นายอนันทศักดิ์ ฉิมพาลี เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นายเสริม ฉิมพาลี(บิดา) 5000
นายเจียมศักดิ์ นันทนาเนตร สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นายอนุชิต เพ็ชรดี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นายชอบ เพชรพิเชฐเชียร สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นายทวีป หอมสุวรรณ สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นายมานะ กรัยวิภาส สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นายศุภชาติ สิทธิ สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นายมานพ รัตนศุภานุสรณ์ สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นายสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นายณฐกร แก้วดี (พ.จ.อ.) สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นายจิร จบหิมเวศน์ สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นายดำรงค์ วรากรวรวุฒิ สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นายสุทธิพงศ์ พรหมสุทธิ์ สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นายมานิต วุฒิชัยรังสรรค์ เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นางสีนวน วุฒิชัยรังสรรค์(มารดา) 5000
นายอนันต์ ศรสุวรรณ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นายวิสัย ไหวดี (พ.จ.อ.) สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นางสาวอรุณรัตน์ ติดตารัมย์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นางสาวอรุณรัตน์ ติดตารัมย์ รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ช.จักรภัทร เข็มมา(บุตร) 1000
นายวิรัต คงเมือง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นางนราวัลย์ กล้าหาญ สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นายวัฒนา เรืองศรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นายธีระ เส้งประถม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นายพลสวัสดิ์ บุญยภักดิ์ สมาชิกเกษียณอายุ 10000
นายอุดมพร ไพบูลย์สมบัติ รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ช.พิชญะ ไพบูลย์สมบัติ(บุตร) 1000
นายอนุพงษ์ ธิตะเชียง รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ญ.พิชามญซ์ ธิตะเชียง(บุตร) 1000
นายเกรียงไกร เตชะเทียมจันทร์ รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ช.บวรวิชญ์ เตชะเทียมจันทร์(บุตร) 1000
นายสรรเพชร ทองปาน เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นายสมภพ ทองปาน(บิดา) 5000
นายกฤษณะ สุนทร รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ช.เสฏฐวุฒิ สุนทร(บุตร) 1000
นายวัชรศักดิ์ บุญนอก รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ช.พชรดนัย บุญนอก(บุตร) 1000
นายสมเจตน์ พิลา เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นางสมบัติ พิลา(มารดา) 5000
นายชัชวาลย์ รอดเชื้อ เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นายจิ้งสื้อ แซ่หลือ(บิดา) 5000
นายชัยพจน์ พวงบุรี รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ช.ชยดิลก พวงบุรี(บุตร) 1000