รายการจ่ายสวัสดิการสมาชิกเดือนกันยายน 2555

รายกราจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิก
ชื่อ – สกุล ประเภท จำนวนเงิน
นายอนันทศักดิ์ ฉิมพาลี เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นายเสริม ฉิมพาลี(บิดา) 5000
นายสมบูรณ์ สิงห์สร้อย รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ญ.นันท์นภัส สิงห์สร้อย(บุตร) 1000
นายครรชิต ปาปะเก เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นางวรัทยา ปาปะเก(มารดา) 5000
นายวรวุฒิ มาสงฆ์ รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ญ.เปมิกา มาสงฆ์(บุตร) 1000
นายอุดมพร ไพบูลย์สมบัติ เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นางสุมาลี ไพบูลย์สมบัติ(มารดา) 5000
นางสาวรัตนาวลี ศุกลรัตน์ สมาชิกสมรส -เพื่อ นายสำฤทธิ์ แก้วเรือนทอง(คู่สมรส) 1000
นายถวิล ปาปะแพ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นายพันธวุธ พุทธไทย สมาชิกสมรส -เพื่อ นางสาวจารุณี กาญจนะสอน(คู่สมรส) 1000
นายธานินทร์ เจริญผล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นายชอบ เพชรพิเชฐเชียร ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นายสุนทร เงินรุ่งเรือง เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นายภูวเดช เงินรุ่งเรือง(บุตร) 5000
นายพิเชษฐ์ เพ็ชรพ่วงพันธุ์ รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ญ.สุชัญญา เพ็ชรพ่วงพันธุ์(บุตร) 1000
นายวิไล แจ่มแจ้ง เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นางสำราญ แจ่มแจ้ง(คู่สมรส) 5000
นายชาตรี เวียนมานะ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นายวุฒิชัย พนิตอัชฌา รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ญ.ธัญนันทน์ พนิตอัชฌา(บุตร) 1000
นายประหยัด คำภีระปาวงค์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นายฐากูร วงษ์เกิด รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ช.วัชรนนท์ วงษ์เกิด(บุตร) 1000
นายสรวัฒน์ กิตติกูล เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นางเชื้อ กิตติกูล(มารดา) 5000
นางสาวนริศรา มีผลกิจ เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นางแสงจันทร์ มีผลกิจ(มารดา) 5000