รายการจ่ายสวัสดิการสมาชิกเดือนสิงหาคม 2555

รายกราจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิก
ชื่อ – สกุล ประเภท จำนวนเงิน
นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นายเอียวคุน แซ่เอี้ย(บิดา) 5000
นางภัทรา อุปโยธิน เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นายธานี โรจนาลักษณ์(บิดา) 5000
นางสาวปราญชรี ธีรธนากิจ เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นางวรรธนา ธีรธนากิจ(มารดา) 5000
นายจักเรศ จันทประดิษฐ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นายจักเรศ จันทประดิษฐ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นายเอกชัย พันธ์ทอง รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ญ.บุญยกร พันธ์ทอง(บุตร) 1000
นายเอกชัย พันธ์ทอง สมาชิกสมรส -เพื่อ นางสาวริณบุญญา อ่อนเกษ(คู่สมรส) 1000
นายวิทยา ชัยพลบาล รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ช.สิทธิศักดิ์ ชัยพลบาล(บุตร) 1000
นายณัฏฐพงษ์ ชัยโพธิ์ รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ญ.ณัฐธยาน์ ชัยโพธิ์(บุตร) 1000
นายธวัชชัย เกิดพิมาย (ว่าที่ ร ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นายเมธี ภูศรี รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ช.ทีปกร ภูศรี(บุตร) 1000
นายวิสูตร พรมชาวเฉียง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นายสุรชัย ยิ่งชล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นายสุรชัย ยิ่งชล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นางสาวอัจฉราภรณ์ แสงพรต ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2000
นางสาวอัจฉราภรณ์ แสงพรต รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ญ.สิสราญ ยอมกระโทก(บุตร) 1000
นายณัฐพล ศรีเพชรวรรณดี รับขวัญทายาทคนใหม่ -เพื่อ ด.ช.เจตนิพัทธ์ ศรีเพชรวรรณดี(บุตร) 1000
นายสุภชัย เล็กชะอุ่ม (ร.ท.) เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นางจำเริญศรี เล็กชะอุ่ม(มารดา) 5000
นายจักรวาล พงษ์พานิช เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นายธงชัย พงษ์พานิช(บิดา) 5000
นายอนุชา วรดิเรก เงินทำบุญงานศพ -เพื่อ นายพิจิตร วรดิเรก(บิดา) 5000