ผลการดำเนินงานกันยายน2555

 

 

 

สรุปงบกำไร ขาดทุน ประจำเดือนกันยายน 2555(หน่วย:ล้านบาท)

  ข้อมูลจริง ประมาณการ ผลต่าง
รายได้ 153.36 146.29 7.07
รายจ่าย 38.89 42.54 -3.65
กำไรโดยประมาณ 114.47 103.75 10.72