ผลการดำเนินงานสิงหาคม2555

 

 

 

สรุปงบกำไร ขาดทุน ประจำเดือนสิงหาคม2555(หน่วย:ล้านบาท)

  ข้อมูลจริง ประมาณการ ผลต่าง
รายได้ 138.86 134.50 4.36
รายจ่าย 33.24 39.45 -6.02
กำไรโดยประมาณ 105.61 95.05 10.38