ผลการดำเนินงานกรกฎาคม2555

 

 

 

สรุปงบกำไร ขาดทุน ประจำเดือนกรกฎาคม 2555(หน่วย:ล้านบาท)

  ข้อมูลจริง ประมาณการ ผลต่าง
รายได้ 123.77 122.70 -3.99
รายจ่าย 29.68 35.95 -6.22
กำไรโดยประมาณ 94.09 86.75 7.29