รายงานผลการตรวจสอบกิจการครั้งที่4ปี2555

     ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้มอบหมายให้ นายเมธี ภูศรี เข้าทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ซึ่งผลการตรวจมีดังนี้
     1. ตรวจสอบการรับ/การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
     ผลการตรวจสอบ พบว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ฯว่าด้วยเรื่องสมาชิกภาพของสหกรณ์
มีข้อแนะนำในเรื่องการลาออกของสมาชิก สมควรทำสรุปเหตุผลที่สมาชิกลาออกที่นอกเหนือจากการสิ้นสมาชิกภาพปกติ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการบริหารงานของสหกรณ์ต่อๆไป
     2. ตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ
     ผลการตรวจสอบ ไม่พบว่าการทำงานของกรรมการทั้งในอดีตและปัจจุบันจะส่งผลไปในทางทุจริตและการทำงานของกรรมการฯส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
     3. ตรวจสอบข้อร้องเรียน/การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฯ
     ผลการตรวจสอบไม่พบว่ามีการร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในปี 2555
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบถึงผลการตรวจสอบ