ผลการตรวจสอบกิจการตามวาระครั้งที่3 ปี 2555

ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้มอบหมายให้นายมณฑล แพทอง เข้าทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โดยเข้าตรวจสอบตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.00 น. ซึ่งผลการตรวจมีดังนี้
 
1.ผลการตรวจสอบหนี้ค้างชำระ (ผิดสัญญาในการชำระหนี้)
  พบว่าในการประนอมหนี้ลูกหนี้แต่ละรายไม่มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความไว้เป็นหลักฐานซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องอายุความในการฟ้องคดีได้
 
2. ผลการตรวจสอบเอกสารในสัญญากู้ยืมประเภทเพื่อยานพาหนะ
  พบว่าในสัญญาเงินกู้บางรายสมุดทะเบียนรถยนต์ขาดหายไปซึ่ง เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นรถยนต์ใหม่อยู่ระหว่างจดทะเบียนกับ กรมขนส่ง
 
3. ผลการตรวจนับเงินสดและใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีสหกรณ์
  พบว่ามีเงินสดเกินเก็บไม่เกินกว่าจำนวนที่ระเบียบของสหกรณ์ให้เก็บไว้ได้ และพบว่าใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีสหกรณ์มียอดเงินสดตรงกัน มีการส่งรายงานกิจการและรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสหกรณ์จังหวัดครบถ้วน มีการบันทึกรายกายเคลื่อนไหวทางบัญชี(STATEMENT) เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบกับยอดบันทึกในสมุดบัญชีธนาคาร โดยได้ตรวจสอบแล้วว่าพบว่ายอดเงินตรงกัน