ผลการตรวจสอบกิจการตามวาระครั้งที่2 ปี 2555

ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้มอบหมายให้นายเมธี ภูศรี เข้าทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 โดยเข้าตรวจสอบตั้งแต่เวลา 8.45 – 11.45 น. ซึ่งผลการตรวจมีดังนี้
 
1.ตรวจสอบใบสมุดประจำวัน/ยอดเงินสดคงเหลือ
  ผลการตรวจสอบพบว่ามีความถูกต้องทั้งสมุดรายรับ-รายจ่าย และในส่วนของยอดเงินสดคงเหลือตรงตามที่สรุปในรายการประจำวัน
 
2. ตรวจสอบยอดรวมบัญชีลูกหนี้/การจ่ายคืนค่าหุ้น
  ผลการตรวจสอบ พบว่าในแต่ละเดือนมีการสรุปการจ่ายคืนค่าหุ้นอย่างถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องการจ่ายคืนค่าหุ้น มีข้อแนะนำในกรณีสมาชิกลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งมีผลให้สมาชิกต้องหมดสมาชิกภาพกับสหกรณ์ แต่ีตัวสมาชิกไม่ได้ประโยชน์จากการลาออก น่าจะเกิดจากความไม่เข้าใจหรือไม่ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง เห็นควรให้กรรมการฯ แต่ละพื้นที่ทำความเข้าใจกับสมาชิกอีกทางด้วย
 
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
3.1 ตรวจสอบ เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม
  ผลการตรวจสอบ พบว่ามีสมาชิกหลายรายขาดคุณสมบัติในการเป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน ซึ่งน่าจะมีผลจากการที่สมาชิกไม่ได้ตรวจสอบว่าคุณสมบัติของตัวเองตรงกับที่ สหกรณ์ ประกาศหรือไม่ (เนื่องจากอาจจะสับสนเพราะว่า คุณสมบัติของ สหกรณ์ฯต่างจากที่ ปตท.ให้การช่วยเหลือ)
  สำหรับประเด็นในการประกาศครั้งต่อๆไปมีข้อแนะนำให้คำนึงถึงความหมายของ คำว่าเจ้าบ้าน และเจ้าของบ้าน เพื่อไม่เป็นการสับสนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกรรมการฯ
3.2 ตรวจสอบ เรื่องการเบิกเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการฯ
  ผลการตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติในการเบิกเบี้ยเลี้ยงของผู้มีสิทธิ์เบิก และมีการแสดงเอกสารชัดเจนทุกกรณี ข้อเสนอแนะ ควรมีระเบียบเรื่องของการเบิกค่าพาหนะหรือค่าเดินทาง ให้ชัดเจน เช่น การนำรถยนต์ส่วนตัว การอาศัยกันมา หรือการนำรถหน่วยงาน มาปฏิบัติหน้าที่ให้ สหกรณ์ เป็นต้น