ผลการตรวจสอบกิจการตามวาระครั้งที่1 ปี 2555

ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้มอบหมายให้นายมณฑล แพทอง เข้าทำการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 โดยเข้าตรวจสอบตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ซึ่งผลการตรวจมีดังนี้
 
1.ผลการตรวจสอบด้านการกู้ยืม
1.1 ตรวจสอบเอกสารการกู้เงินสามัญ
  ผลการตรวจสอบปกติ เอกสารที่สำคัญประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนมียอดจ่ายเงินตรงตามบัญชีลงรายการรับ-จ่าย
1.2 ผลการตรวจสอบเอกสารการกู้เิงินโครงการ
  ผลการตรวจสอบปกติ เอกสารที่สำคัญประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนมียอดจ่ายเงินตรงตามบัญชีลงรายการรับ-จ่าย
1.3 ตรวจสอบเอกสารการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์,เพื่อการอื่นใด ฯลฯ
  ผลการตรวจสอบปกติ เอกสารที่สำคัญประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนมียอดจ่ายเงินตรงตามบัญชีลงรายการรับ-จ่าย และพบว่ามีการทำบันทึกติดตามการทำประกันภัยของเงินกู้พิเศษทุกประเภทแล้ว ซึ่งหากทำเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการเตือนก่อนหมดอายุประกันได้ด้วยจะช่วยลดความผิดพลาดหรือหลงลืมได้เป็นอย่างดี
 
2. ผลการตรวจนับเงินสดและใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีสหกรณ์
  พบว่ามีเงินสดเกินเก็บไม่เกินกว่าจำนวนที่ระเบียบของสหกรณ์ให้เก็บไว้ได้ และพบว่าใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีสหกรณ์มียอดเงินสดตรงกัน มีการส่งรายงานกิจการและรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสหกรณ์จังหวัดในปี 2554 ครบถ้วน
 
3. ผลการตรวจสอบเอกสารการเงิน
  พบว่ามีการบันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีๅ(STATEMENT)เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบกับยอดบันทึกในสมุดบัญชีธนาคาร โดยได้ตรวจสอบแล้วว่ายอดเงินตรงกัน