ผลการดำเนินงานมิถุนายน2555

 

 

 

สรุปงบกำไร ขาดทุน ประจำเดือนมิถุนายน 2555(หน่วย:ล้านบาท)

ข้อมูลจริง ประมาณการ ผลต่าง
รายได้ 110.54 110.90 -0.36
รายจ่าย 27.62 32.65 -5.07
กำไรโดยประมาณ 82.92 78.25 4.72