ผลการดำเนินงานพฤษภาคม2555

 

 

 

สรุปงบกำไร ขาดทุน ประจำเดือนพฤษภาคม 2555(หน่วย:ล้านบาท)

ข้อมูลจริง ประมาณการ ผลต่าง
รายได้ 95.95 101.66 -5.71
รายจ่าย 24.70 26.42 -1.85
กำไรโดยประมาณ 71.25 75.24 3.85