ผลการดำเนินงานเมษายน2555

 

 

 

สรุปงบกำไร ขาดทุน ประจำเดือนเมษายน 2555 2555(หน่วย:ล้านบาท)

ข้อมูลจริง ประมาณการ ผลต่าง
รายได้ 83.57 85.44 -1.87
รายจ่าย 21.51 26.06 -4.45
กำไรโดยประมาณ 62.07 59.38 2.69