ผลการดำเนินงานมีนาคม2555

 

 

 

สรุปงบกำไร ขาดทุน ประจำเดือนมีนาคม 2555(หน่วย:ล้านบาท)

ข้อมูลจริง ประมาณการ ผลต่าง
รายได้ 71.20 76.31 -5.11
รายจ่าย 18.65 20.57 -1.92
กำไรโดยประมาณ 52.47 55.74 3.27