ผลการดำเนินงานกุมภาพันธ์2555

รายงานสถานะกิจการของสหกรณ์
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
รายการ ยอดต้นเดือน เพิ่มระหว่างเดือน ลดระหว่างเดือน รวมปลายเดือน ผลต่าง
สมาชิก (คน) 3,995 29 12 4,012 17
สมาชิกสมทบ (คน) 1 1 0 2 1
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ (บาท) (5.00%) 10.00 10.00 0.00 20.00 10.00
ทุนเรือนหุ้น (บาท) (5.00%) 1,586,152,540.00 20,323,250.00 1,207,020.00 1,605,268,770.00 19,116,230.00
เงินกู้ยืม-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
เงินกู้ยืม-สอ.พนง.ธปท. 0.00 0.00 0.00 0.00
เงินฝากออมทรัพย์ (0.75%) 2,603,361.70 237,039.06 427,280.93 2,413,119.83 (190,241.87)
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(3.75%) 758,430,234.09 45,936,116.01 11,486,597.54 792,879,752.56 34,449,518.47
เงินฝากสินมัธยะ (3.50%) 5,104,500.00 764,258.22 425,758.22 5,443,000.00 338,500.00
เงินให้กู้แก่สมาชิกฉุกเฉิน( 6.50%) 3,083,800.00 1,145,000.00 864,075.00 3,364,725.00 280,925.00
เงินให้กู้แก่สมาชิกสามัญ(6.50%) 831,051,898.07 67,830,350.00 45,331,203.10 853,551,044.97 22,499,146.90
เงินให้กู้สามัญเพื่อยานพาหนะ (6.50%) 22,399,196.32 1,660,000.00 776,338.59 23,282,857.73 883,661.41
เงินให้กู้แก่สมาชิกพิเศษเคหะ (6.00%) 738,387,108.17 25,244,000.00 5,346,966.97 758,284,141.20 19,897,033.03
เงินให้กู้พิเศษเคหะสัญญาที่ 2 (6.50%) 1,735,713.15 0.00 6,218.72 1,729,494.43 (6,218.72)
เงินให้กู้พิเศษเพื่อการอื่นใด (6.50%) 129,866,012.79 4,800,000.00 1,282,663.72 133,383,349.07 3,517,336.28
เงินให้กู้แก่สมาชิกโครงการ(6.50%) 23,709,725.92 0.00 1,804,125.00 21,905,600.92 (1,804,125.00)
เงินให้กู้แก่สมาชิกโครงการซื้อหุ้น(6.50%) 184,737,547.37 0.00 25,991,195.00 158,746,352.37 (25,991,195.00)
เงินให้กู้แก่สมาชิกโครงการน้ำท่วม(6.00%) 1,267,000.00 1,250,000.00 0.00 2,517,000.00 1,250,000.00