ผลการดำเนินงานมกราคม2555

รายงานสถานะกิจการของสหกรณ์
ประจำเดือน มกราคม 2555
รายการ ยอดต้นเดือน เพิ่มระหว่างเดือน ลดระหว่างเดือน รวมปลายเดือน ผลต่าง
สมาชิก (คน) 3,982 29 16 3,995 13
สมาชิกสมทบ (คน) 1 0 0 1
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ (บาท) (5.00%) 10.00 0.00 0.00 10.00
ทุนเรือนหุ้น (บาท) (5.00%) 1,572,189,340.00 19,386,430.00 5,423,230.00 1,586,152,540.00 13,963,200.00
เงินกู้ยืม-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
เงินกู้ยืม-สอ.พนง.ธปท. 0.00 0.00 0.00 0.00
เงินฝากออมทรัพย์ (0.75%) 1,559,435.53 1,170,676.17 126,750.00 2,603,361.70 1,043,926.17
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(3.75%) 741,393,532.32 27,602,891.99 10,566,190.22 758,430,234.09 17,036,701.77
เงินฝากสินมัธยะ (3.50%) 8,441,000.00 211,770.12 3,548,270.12 5,104,500.00 (3,336,500.00)
เงินให้กู้แก่สมาชิกฉุกเฉิน( 6.50%) 3,367,425.00 1,055,000.00 1,338,625.00 3,083,800.00 (283,625.00)
เงินให้กู้แก่สมาชิกสามัญ(6.50%) 833,229,397.95 32,944,700.00 35,122,199.88 831,051,898.07 (2,177,499.88)
เงินให้กู้สามัญเพื่อยานพาหนะ (6.50%) 23,039,186.72 0.00 639,990.40 22,399,196.32 (639,990.40)
เงินให้กู้แก่สมาชิกพิเศษเคหะ (6.00%) 722,181,557.10 22,112,500.00 5,906,948.93 738,387,108.17 16,205,551.07
เงินให้กู้พิเศษเคหะสัญญาที่ 2 (6.50%) 1,741,898.36 0.00 6,185.21 1,735,713.15 (6,185.21)
เงินให้กู้พิเศษเพื่อการอื่นใด (6.50%) 128,924,444.29 1,650,000.00 708,431.50 129,866,012.79 941,568.50
เงินให้กู้แก่สมาชิกโครงการ(6.50%) 25,571,950.92 0.00 1,862,225.00 23,709,725.92 (1,862,225.00)
เงินให้กู้แก่สมาชิกโครงการซื้อหุ้น(6.50%) 207,219,650.90 2,370,000.00 24,852,103.53 184,737,547.37 (22,482,103.53)
เงินให้กู้แก่สมาชิกโครงการน้ำท่วม(6.00%) 617,000.00 650,000.00 0.00 1,267,000.00 650,000.00