ระเบียบต่างๆ(5)

                   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ  ปตท.  จำกัด

ว่าด้วย  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

                                                                                พ.ศ 2554

 

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ 82(8)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 11/2554  เมื่อวันที่  21  กันยายน  2554  เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ในการเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน   จึงได้กำหนดระเบียบ  ดังต่อไปนี้

ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด  ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่พัก   ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554”

ข้อ  2.  ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2543   และฉบับแก้ไขทุกฉบับ   โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ   3.  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม   2554   เป็นต้นไป

ข้อ   4.  ในระเบียบนี้

“สหกรณ์”                             หมายความถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

“กรรมการ”                           หมายความถึง  สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดำเนินการของสหกรณ์

“คณะกรรมการ”                  หมายความถึง  คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์

“สมาชิก”                               หมายความถึง  สมาชิกของสหกรณ์

“ผู้ตรวจสอบกิจการ”           หมายความถึง  สมาชิกหรือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ

เลือกตั้งและแต่งตั้ง โดยที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ

“ที่ปรึกษา”                            หมายความถึง  สมาชิกหรือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์

“ค่าธรรมเนียม                      หมายความถึง   เงินที่ได้จ่ายไประหว่างการ  เดินทางไปปฏิบัติงาน

ในการเดินทาง”                                       เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าจอดรถ ค่าท่าเรือ

ข้ามฝาก ค่าข้ามแพขนานยานยนต์

“ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสหกรณ์”      หมายความถึง        เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือบุคคล

ผู้ช่วยงานสหกรณ์

“การปฏิบัติงานเพื่อสหกรณ์”   หมายความถึง       การปฏิบัติงาน   การอบรม   การศึกษา

การดูงาน   การดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์

 

ข้อ  5.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ    ได้แก่

(1)   ค่าพาหนะ  ซึ่งรวมถึง ค่าเช่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง ค่าเช่าสัตว์พาหนะ ค่าบรรทุก ค่าจ้างคนขนสิ่งของ และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

(2)    ค่าเบี้ยเลี้ยง

(3)    ค่าเช่าที่พัก

(4)    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทาง

ข้อ  6.  การเดินทางไปปฏิบัติงาน ต้องได้รับอนุมัติจาก ประธานกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ที่คณะกรรมการ

ดำเนินการมอบหมาย

ข้อ  7.    การเดินทางไปปฏิบัติงาน   ถ้าหยุดอยู่  ณ  ที่ใด   โดยไม่เกี่ยวกับงานของสหกรณ์จะเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง   สำหรับวันที่หยุดอยู่นั้นไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องหยุดพักเพราะอาจได้รับอันตราย       ด้วยเหตุระยะ

ทางไกลเกินกว่า   400  กิโลเมตร   หรือเจ็บป่วย  โดยมีใบรับรองแพทย์   ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางได้และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อนุมัติในข้อ  6

ข้อ  8.  การเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร หากมีความจำเป็นต้องเช่ายานพาหนะ เช่น รถแท็กซี่ รถรับจ้าง เป็น ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินครั้งละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง

ในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานโดยรถไฟ  ให้เบิกค่าโดยสารได้เท่าที่จ่ายจริง หากต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้เบิกค่าธรรมเนียมได้ รวมทั้งค่าธรรมเนียมรถนอนด้วย

ข้อ  9.  กรณีที่ต้องการใช้พาหนะอื่นที่ไม่ได้จัดให้โดยสหกรณ์ ในการปฏิบัติงานเพื่อสหกรณ์ ให้เบิกค่าชดเชยได้ตามอัตราในตารางหมายเลข 1 และตารางหมายเลข 2 แนบท้ายระเบียบนี้

ข้อ  10. ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่

เกินสิทธิตามตารางหมายเลข 3 แนบท้ายระเบียบนี้

ข้อ  11.  ในการเบิกค่าเช่าที่พักต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง หากจะเบิกโดยการเหมาจ่ายให้เบิกได้ตามอัตราในตารางหมายเลข 3 แนบท้ายระเบียบนี้

ข้อ  12.  การคำนวณ ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ใช้เกณฑ์ในการนับเวลาปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่ เวลาออกจากที่พัก หรือ

สถานที่ปฏิบัติงานจนถึงเวลาที่กลับที่พัก หรือ สถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

-          ครบยี่สิบสี่ชั่วโมง  ให้นับเป็นหนึ่งวัน

-          เศษของวันนับตั้งแต่สิบสองชั่วโมงขึ้นไปให้นับเป็นหนึ่งวัน

-          เศษของวันตั้งแต่หกชั่วโมงแต่ไม่เกินสิบชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน

ข้อ  13.  บรรดาสิ่งของและพัสดุที่นำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงาน  ให้เบิกค่าบรรทุกได้เท่าที่จ่ายจริง

ข้อ  14.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน เช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ค่าของที่ระลึก ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อการเบิกจ่ายในการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง

ข้อ  15.  ผู้ปฏิบัติงานจะขอยืมเงินทดรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามสมควรแก่เหตุการณ์ โดยยื่นรายการประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอต่อประธานกรรมการหรือกรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ข้อ  16.  การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เบิกต้องยื่นรายการเดินทางตามแบบที่ คณะกรรมการดำเนินการกำหนด พร้อมด้วยใบสำคัญคู่จ่ายเสนอต่อประธานกรรมการหรือกรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ข้อ  17.  การหักล้างเงินยืมทดรองในการเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อสหกรณ์  ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการหักล้างเงินยืมทดรองให้แล้วเสร็จภายใน  15 วัน นับแต่วันที่ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

ข้อ 18.  กรณีปฏิบัติงานต่างประเทศ  ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป   ตามความ

 

                                           ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

ว่าด้วย  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

  พ.ศ. 2554

 

ตารางหมายเลข  1    ค่าใช้จ่ายชดเชยกรณีใช้พาหนะอื่นที่ไม่ได้จัดให้โดยสหกรณ์

                                 เพื่อปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดชลบุรี

  

คำนวณโดยคิดตามระยะทางกิโลเมตรละ 10.00 บาท

ลำดับที่

อำเภอ

ระยะทาง (กิโลเมตร)

ค่าใช้จ่ายต่อเที่ยว (บาท)

1

เมือง

20

200.00

2

บ้านบึง

30

300.00

3

บ่อทอง

40

400.00

4

บางละมุง

50

500.00

5

พานทอง

30

300.00

6

พนัสนิคม

30

300.00

7

ศรีราชา

40

400.00

8

สัตหีบ

60

600.00

9

หนองใหญ่

60

600.00

10

เกาะสีชัง

50

500.00

 

หมายเหตุ             สำหรับค่าธรรมเนียมในการเดินทาง    เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงและต้องมีใบรับเงินหรือหลักฐานประกอบในการเบิกจ่ายแต่ละครั้ง

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

ว่าด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

                                                                              พ.ศ. 2554

 

ตารางหมายเลข  2       ค่าใช้จ่ายชดเชยกรณีใช้พาหนะอื่นที่ไม่ได้จัดให้โดยสหกรณ์

                                     เพื่อปฏิบัติงานนอกท้องที่จังหวัดชลบุรี

 

คำนวณโดยคิดตามระยะทางกิโลเมตรละ 10.00 บาท

ลำดับที่

อำเภอ

ระยะทาง (กิโลเมตร)

ค่าใช้จ่ายต่อเที่ยว (บาท)

1

กรุงเทพ

80

800.00

2

พระนครศรีอยุธยา

160

1,600.00

3

อ่างทอง

170

1,700.00

4

สิงห์บุรี

220

2,200.00

5

ชัยนาท

270

2,700.00

6

อุทัยธานี

300

3,000.00

7

นครสวรรค์

320

3,200.00

8

กำแพงเพชร

440

4,400.00

9

ตาก

510

5,100.00

10

ลำปาง

680

6,800.00

11

ลำพูน

750

7,500.00

12

เชียงใหม่

780

7,800.00

13

แม่ฮ่องสอน

1000

           10,000.00

14

พะเยา

770

7,700.00

15

เชียงราย

870

8,700.00

16

น่าน

750

7,500.00

17

แพร่

630

6,300.00

18

อุตรดิตถ์

570

5,700.00

19

สุโขทัย

510

5,100.00

20

พิจิตร

420

4,200.00

21

พิษณุโลก

460

4,600.00

22

ลพบุรี

230

2,300.00

23

สระบุรี

190

1,900.00

ลำดับที่

อำเภอ

ระยะทาง (กิโลเมตร)

ค่าใช้จ่ายต่อเที่ยว (บาท)

24

ชัยภูมิ

420

4,200.00

25

เพชรบูรณ์

430

4,300.00

26

เลย

600

6,000.00

27

นครราชสีมา

340

3,400.00

28

ขอนแก่น

530

5,300.00

29

อุดรธานี

640

6,400.00

30

หนองคาย/บึงกาฬ

700

7,000.00

31

สกลนคร

730

7,300.00

32

นครพนม

820

8,200.00

33

มหาสารคาม

560

5,600.00

34

ร้อยเอ็ด

590

5,900.00

35

บุรีรัมย์

460

4,600.00

36

สุรินทร์

510

5,100.00

37

ศรีสะเกษ

610

6,100.00

38

กาฬสินธุ์

600

6,000.00

39

ยโสธร

610

6,100.00

40

อุบลราชธานี

670

6,700.00

41

มุกดาหาร

720

7,200.00

42

อำนาจเจริญ

670

6,700.00

43

หนองบัวลำภู

660

6,600.00

44

สมุทรสาคร

120

1,200.00

45

สมุทรสงคราม

150

1,500.00

46

นครปฐม

140

1,400.00

47

สุพรรณบุรี

180

1,800.00

48

กาญจนบุรี

210

2,100.00

49

ราชบุรี

180

1,800.00

50

เพชรบุรี

200

2,000.00

51

ประจวบคีรีขันธ์

360

3,600.00

52

ชุมพร

540

5,400.00

53

ระนอง

650

6,500.00

54

สุราษฎร์ธานี

720

7,200.00

55

พังงา

870

8,700.00

ลำดับที่

อำเภอ

ระยะทาง (กิโลเมตร)

ค่าใช้จ่ายต่อเที่ยว (บาท)

56

ภูเก็ต

940

9,400.00

57

กระบี่

890

8,900.00

58

นครศรีธรรมราช

860

8,600.00

59

ตรัง

910

9,100.00

60

พัทลุง

920

9,200.00

61

หาดใหญ่

1010

10,100.00

62

สงขลา

1030

10,300.00

63

สตูล

1050

10,500.00

64

ปัตตานี

1130

11,300.00

65

ยะลา

1160

11,600.00

66

นราธิวาส

1230

12,300.00

67

นนทบุรี

100

  1,000.00

68

ปทุมธานี

130

 1,300.00

69

สมุทรปราการ

70

   700.00

70

ฉะเชิงเทรา

40

   400.00

71

ระยอง

100

1,000.00

72

จันทบุรี

160

1,600.00

73

ตราด

230

2,300.00

74

ปราจีนบุรี

120

1,200.00

75

นครนายก

140

1,400.00

76

สระแก้ว

220

2,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ      สำหรับค่าธรรมเนียมในการเดินทาง     เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงและต้องมีใบรับเงินหรือหลักฐานประกอบในการเบิกจ่ายแต่ละครั้ง

ตารางหมายเลข 3  อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก

 

ข้อความเดิม

ตำแหน่ง

เบี้ยเลี้ยง

วันละ (บาท)

ค่าเช่าที่พัก

วันละ (บาท)

ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย วันละ (บาท)

-          ที่ปรึกษา-          กรรมการดำเนินการ-          อนุกรรมการ-          ผู้ตรวจสอบกิจการ

800.00

(แปดร้อยบาทถ้วน)

เบิกเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 2,000.00 บาท

(สองพันบาทถ้วน)

1,000.00

(หนึ่งพันบาทถ้วน)

-          เจ้าหน้าที่สหกรณ์-          สมาชิกสหกรณ์

600.00

(หกร้อยบาทถ้วน)

เบิกเท่าที่จ่ายจริง

แต่ไม่เกิน 1,600.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

800.00

(แปดร้อยบาทถ้วน)

 

หมายเหตุ     สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร  สงขลา  เชียงใหม่  ขอนแก่น  พัทยา

ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 (ร้อยละยี่สิบห้า)

 

                                                            ข้อความใหม่

ตำแหน่ง

เบี้ยเลี้ยง

วันละ (บาท)

ค่าเช่าที่พัก

วันละ (บาท)

ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย วันละ (บาท)

-          ที่ปรึกษา-          กรรมการดำเนินการ-          อนุกรรมการ-          ผู้ตรวจสอบกิจการ

1,000.00

(หนึ่งพันบาทถ้วน)

เบิกเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 2,500.00 บาท

(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

1,200.00

(หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

-          เจ้าหน้าที่สหกรณ์-          สมาชิกสหกรณ์

800.00

(แปดร้อยบาทถ้วน)

 เบิกเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน

2,000.00 บาท

(สองพันบาทถ้วน)

1,000.00

(หนึ่งพันบาทถ้วน)

 

หมายเหตุ     สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร  สงขลา  เชียงใหม่  ขอนแก่น  พัทยา

ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25