ระเบียบต่างๆ(4)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

พ.ศ. 2558

————————————-

                                โดยที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรปรับปรุงและรวบรวมระเบียบการให้กู้เงินแก่สมาชิกประเภทต่างๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่สมาชิก

                                อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ข้อ  82(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31  ครั้งที่ 5/2558  วันที่ 27  มีนาคม  2558  จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิก ดังต่อไปนี้

                                ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2558”

                                ข้อ    2   ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2545 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                                ข้อ   3   ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2558  เป็นต้นไป

หมวดที่ 1

บททั่วไป

                                ข้อ  4  ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้ คือ

(1)       เงินกู้สามัญ  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

(1.1)                    เงินกู้สามัญเพื่อการทั่วไป

(1.2)                    เงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะ

(2)       เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

(3)       เงินกู้พิเศษ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

(3.1)                    เพื่อการเคหะสงเคราะห์

(3.2)                    เพื่อการอื่นใด

(4)       เงินกู้โครงการ

ข้อ  5  เงินกู้ตามระเบียบนี้สหกรณ์จะให้กู้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

ข้อ  6  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินต้องเสนอคำขอกู้ต่อสหกรณ์  และการให้เงินกู้ทุกประเภท ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้พร้อมสมาชิกผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และหนังสือค้ำประกันตามแบบที่สหกรณ์กำหนด คำขอกู้ทุกประเภทต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป แต่ถ้าผู้ขอกู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวก็ไม่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็น

ข้อ  7  การส่งเงินงวดชำระหนี้ทุกประเภท  ให้ส่งโดยวิธีหักเงินเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย การส่งเงินงวดชำระหนี้รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าหุ้นรายเดือน และค่าใช้จ่ายของสมาชิกผู้กู้ทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้ว ต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือสุทธิตั้งแต่  3,000  บาท  ขึ้นไป

 

ในกรณีสมาชิกผู้กู้มีความจำเป็นพิเศษ  ขอยกเว้นข้อกำหนดตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการดำเนินการอาจเรียกหลักฐานเพิ่มเติมและพิจารณาตามที่เห็นสมควรเป็นกรณีไป

 

หมวดที่  2

เงินกู้สามัญ

                                ข้อ  8  การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยและอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิก

                                –     คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งและมอบอำนาจให้คณะกรรมการเงินกู้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้

                                – กรณีสมาชิกยื่นคำขอกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น   คณะกรรมการดำเนินงานอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการดำเนินการ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้

เงินกู้สามัญเพื่อการทั่วไป

                                ข้อ    9   การให้เงินกู้สามัญเพื่อการทั่วไป  ได้แก่

(1)       เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินของสมาชิกและครอบครัว

(2)       เพื่อการดำรงชีพของสมาชิกและครอบครัวรวมทั้งการรักษาพยาบาล การศึกษา ฯลฯ

(3)       เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ อันอาจนำมาสู่การสูญเสียทรัพย์สิน ชื่อเสียง เกียรติยศของสมาชิกและครอบครัว

(4)       เพื่อการอื่นๆ  นอกเหนือจาก (1)-(3) ในกรณีสมาชิกผู้กู้มีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษโดยแสดงหลักฐานเพิ่มเติมจนเป็นที่พอใจให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นกรณีไป

ข้อ 10 จำนวนเงินกู้สามัญเพื่อการทั่วไป ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

(1)       กู้ได้  50  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน 5,000,000.00 บาท

(2)       ต้องมีหุ้นสะสมไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินกู้

สมาชิกซึ่งพ้นจากการเป็นพนักงาน  โดยไม่มีความผิดตามข้อบังคับข้อ 44 มีสิทธิกู้เงินกู้สามัญทั่วไปได้ไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว โดยใช้มูลค่าหุ้นเป็นหลักประกันการกู้ยืม ทั้งนี้สุดแล้วแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

                          ข้อ     11   สมาชิกที่ยังชำระคืนเงินกู้สามัญทั่วไปไม่ครบตามสัญญาฉบับก่อนคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้เงินกู้ใหม่ก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด

 

เงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะ

                                ข้อ  12  การให้กู้เงินสามัญเพื่อยาพาหนะ ได้แก่

(1)       เพื่อซื้อยานพาหนะ  หรือ

(2)       เพื่อไถ่ถอนยานพาหนะ

ข้อ  13  สมาชิกผู้กู้เงินสามัญเพื่อยานพาหนะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

             -   มีมูลค่าหุ้นสะสมไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินกู้

ข้อ 14   จำนวนเงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้นต้องไม่เกิน 4,000,000.00 บาท  ทั้งนี้ สุดแล้วแต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

ข้อ 15 กรรมสิทธิ์ในยานพาหนะเป็นของผู้กู้ แต่ผู้กู้ต้องส่งมอบคู่มือจดทะเบียนยานพาหนะให้แก่สหกรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันซื้อ  และจัดทำประกันภัยประเภทหนึ่งเต็มวงเงินกู้คงเหลือทุกปี โดยมอบให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์  กรณีรถหายหรือได้รับอุบัติเหตุจนซ่อมแซมไม่ได้  เพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระ

หลักประกันเงินกู้สามัญ

                             ข้อ 16  ถ้าเงินกู้สามัญมีจำนวนไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก  แต่ถ้าจำนวนเงินกู้เกินกว่ามูลค่าหุ้น ผู้กู้ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

                                (1)  สมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  เพื่อค้ำประกันหนี้ตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้สุดแล้วแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร

                                เมื่อผู้ค้ำประกันตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ             หรือคณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดสมาชิกอื่นเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนภายในระยะเวลาที่กำหนด

                                การให้ผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ำประกัน จนกว่าผู้กู้ได้ให้สมาชิกอื่นเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน

                                (2) อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่นมาจำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้  แต่ต้องอยู่ภายในร้อยละ  100  แห่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์

                                (3) หลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือในสหกรณ์จำนำเป็นประกันเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้อยู่ภายในร้อยละ  100  แห่งมูลค่าของหลักทรัพย์นั้น

                           ข้อ  17  การส่งเงินงวดชำระหนี้  ให้คณะกรรมการพิจารณาตามที่เห็นสมควร  ดังนี้

(1)       เงินกู้สามัญเพื่อการทั่วไป  กำหนดการผ่อนชำระไม่เกิน  180  งวด  นับแต่เดือนแรกที่คิดดอกเบี้ย เป็นต้นไป (แก้ไข 1 ก.ค.58)

(2)       เงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะกำหนดการผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด นับแต่เดือนแรกที่คิดดอกเบี้ย เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้กู้ขอขยายเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ใน (1) – (2) ถ้าคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ  ให้พิจารณาขยายเวลาให้แก่ผู้กู้ตามที่เห็นสมควร   โดยได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน

หมวดที่  3

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

                                 ข้อ   18      การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินคณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการดำเนินการ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน

                                ข้อ  19  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ 4 เท่า ของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

                                ในกรณีที่สมาชิกยังชำระคืนเงินกู้ฉุกเฉินไม่ครบตามสัญญาฉบับก่อนคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้เงินกู้รายใหม่ได้  แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด

                                ข้อ 20  หลักประกันสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

                                ข้อ  21  การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้  ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยงวดแรก หรือให้ส่งเป็นรายงวดเท่ากันพร้อมดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 12 งวด

หมวดที่  4

เงินกู้พิเศษ

                                ข้อ  22  การให้เงินกู้พิเศษ  ได้แก่

(1)       เพื่อการเคหะสงเคราะห์

(2)       เพื่อการอื่นใด

ข้อ 23  การพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้พิเศษ  ต้องมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการดำเนินการที่เข้าประชุมพิจารณาคำขอกู้รายนั้นๆ

เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์

                                ข้อ  24  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่ เงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(1)                ก่อสร้าง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัยของสมาชิกและครอบครัว

(2)                ซื้ออาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกและครอบครัว

(3)                การไถ่ถอนจำนองอาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกหรือคู่สมรส

                                ข้อ  25  จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกรายหนึ่ง ย่อมสุดแล้วแต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน 20,000,000.00 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระคืนไม่เกิน 360 งวด  แต่อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 70 ปี

 

เงินกู้เพื่อการอื่นใด

                                ข้อ  26  เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นใด  ให้มีวัตถุประสงค์เพื่อการกู้พิเศษนอกเหนือจากข้อ  24  หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

                                ข้อ 27 จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นใดให้แก่สมาชิกรายหนึ่งๆ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระคืนไม่เกิน 360 งวด แต่อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 70 ปี          

หลักประกันเงินกู้พิเศษ

                                ข้อ  28  ในการกู้เงินพิเศษ  ถ้าเงินกู้พิเศษมีจำนวนมากกว่าค่าหุ้นที่ชำระแล้ว ต้องจัดให้มีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1)          อสังหาริมทรัพย์อันปลอดภาระจำนองของสมาชิกหรือคู่สมรส มาจำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้ ทั้งนี้ การพิจารณามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน

(2) อสังหาริมทรัพย์อันปลอดภาระจำนองของสมาชิกหรือคู่สมรส มาจำนองเป็นประกันเต็มจำนวน   ทั้งนี้การพิจารณามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่เกิน 100%  ของราคาประเมิน

(3) หลักทรัพย์รัฐบาลหรือตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินที่ทางราชการรับรองหรือ

ประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการมีการทำธุรกรรมผ่านตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินนั้นๆ มาจำนำเป็นประกันเงินกู้พิเศษของสมาชิกรายนั้นเต็มจำนวนเงินกู้  ทั้งนี้ การพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์รัฐบาล หรือตราสารทางการเงินต้องไม่เกิน 100% แห่งมูลค่าหลักทรัพย์นั้น

ข้อ    29    ให้สมาชิกผู้กู้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจำนองและค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบสหกรณ์ ทั้งสิ้น

หมวดที่  5

เงินกู้โครงการ

                                ข้อ    30  การให้เงินกู้โครงการ  ได้แก่  การให้เงินกู้เพื่อสิ่งจำเป็นในครอบครัวสมาชิก เช่น

(1)       จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือสื่อสาร และคอมพิวเตอร์

(2)       การศึกษาของสมาชิก  หรือครอบครัวสมาชิก

(3)       ทัศนศึกษา หรือการท่องเที่ยว หรืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

ข้อ 31 จำนวนเงินกู้โครงการที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

 

 

(1)                   กู้ได้  20  เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 800,000.00 บาท หรือ

(2)                   มีค่าหุ้นสะสมไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินกู้

(3)                   ระยะเวลาผ่อนชำระคืนไม่เกิน 60 งวด

(4)                   ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเปิดโครงการเป็นครั้งคราวตามแต่เห็นสมควร

ข้อ  32  หลักประกันเงินกู้โครงการให้เป็นไปตามหลักประกันเงินกู้สามัญข้อ  16

หมวดที่ 6

ดอกเบี้ยเงินกู้

                                ข้อ  33  ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ  19  ต่อปี  ยกเว้นเงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ  15  ต่อปี  โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

                             ข้อ    34    ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวัน   ตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ (แก้ไข 1 มิย.58)

ข้อ    35   การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการ ให้คณะกรรมการดำเนินการ

พิจารณาตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญในขณะนั้น

 

                กำหนด  ณ  วันที่  1   เมษายน   2558