ระเบียบต่างๆ(3)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

ว่าด้วย  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

พ.ศ. 2546

————————————————–

 

โดยที่เห็นสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2546 ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดระเบียบขึ้นใช้บังคับ

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ข้อ 82 (8) คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2546 ให้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2546 ขึ้นใช้บังคับ ดังนี้

ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธรุกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2546”

ข้อ  2.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธรุกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการเลือกสรรประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2543 และมติหรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ  3.  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  1  กันยายน  2546  เป็นต้นไป

ข้อ  4  ในระเบียบนี้

คณะกรรมการดำเนินการ หมายความถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ หมายความถึง การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ในวันประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญประจำปี

การสรรหากรรมการดำเนินการหมายความถึง การสรรหากรรมการตามเขตการเลือกตั้งที่กำหนด ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญประจำปี

คณะกรรมการสรรหา หมายความถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการ ให้ทำหน้าที่สรรหากรรมการดำเนินการตามเขตการเลือกตั้งที่กำหนด

 

 

 

 

 

หมวด  1

การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

                ข้อ  5.  การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ให้เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญประจำปีแล้วแต่กรณี

ข้อ  6.  การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ให้เลือกตั้งโดยการสรรหาจากผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการตามเขตเลือกตั้งที่กำหนด

กรรมการดำเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งโดยการสรรหา จะถือว่าเป็นกรรมการดำเนินการก็ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

ในกรณี  ที่ประชุมใหญ่ไม่พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการที่ได้รับการสรรหาให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกที่อยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นๆ เป็นกรรมการดำเนินการ

ข้อ  7.  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสหกรณ์ข้อ  55

 

หมวด  2

คณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ

                ข้อ  8.  ให้มีคณะกรรมการสรรหาในแต่ละเขตการเลือกตั้งตาม ข้อ 10 ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาหนึ่งคน และกรรมการสรรหาอื่นอีกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการตามวิธีการและรูปแบบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

ข้อ  9.  คณะกรรมการสรรหา ต้องไม่เป็นบุคคลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ และมีคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์

 

หมวด  3

เขตการเลือกตั้ง

                ข้อ  10.  ให้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 12 เขต ดังนี้

(1)            เขต  1  ได้แก่  ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี  ประกอบด้วย หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี และฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

(2)            เขต  2  ได้แก่  สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

(3)            เขต  3   ได้แก่  คลังปิโตรเลียมและคลังน้ำมัน  ประกอบด้วย คลังปิโตรเลียม คลังน้ำมันและคลังก๊าซทุกภูมิภาพ ยกเว้น 10(2)

(4)            เขต  4  ได้แก่  โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  ประกอบด้วย โรงแยกก๊าซระยอง  และโรงแยกก๊าซขนอม

(5)            เขต  5  ได้แก่ บริษัทอัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง  จำกัด  (SPRC) ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดบริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด

(6)            เขต  6  ได้แก่ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ATC) ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(7)            เขต  7  ได้แก่ บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (TOC) ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดบริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด

(8)            เขต  8  ได้แก่  บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) (TLB) ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดบริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)

(9)            เขต  9  ได้แก่  บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จำกัด (TLBC) ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดบริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จำกัด

(10)         เขต  10  ได้แก้ บริษัท ปตท. จำหน่วยก๊าซธรรมชาติ จำกัด (NGD) ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดบริษัท ปตท. จำหน่วยก๊าซธรรมชาติ จำกัด

(11)         เขต  11  ได้แก่  บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NPC) ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

(12)         เขต  12  ได้แก่ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด  (THAPPLINE) ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

ข้อ  11.  สมาชิกนอกสังกัด ให้สมัครเลือกตั้งในเขตใดเขตหนึ่งใน ข้อ 10 โดยแสดงหลักฐานตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

ข้อ  12.  วิธีการรับสมัครการเลือกตั้ง  วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการสรรหา  หรือการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดตามความเหมาะสมเป็นคราวๆ ไป

กำหนดไว้  ณ  วันที่  1  กันยายน  2546