คณะกรรมการชุดที่๒๖ (พ.ศ.๒๕๕๓)

คุณสุทธิพงศ์ พรหมสุทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการ
คุณไพศาล สลักฤทัย รองประธานกรรมการคนที่1
คุณกรองอร ขำปัญญา รองประธานกรรมการคนที่2
คุณสุภชัย สมานสินธุ์ เลขานุการ
คุณจรัญ แก้วมา เหรัญญิก
คุณณฐกร แก้วดี กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ
คุณทองพูน กมเลศร์ กรรมการเขตชลบุรี
คุณเดชา บุญวรรณ์ กรรมการเขตกรุงเทพ
คุณชาญชัย มูลจันทร์หอม กรรมการเขตระยอง
คุณอรรณพ ดีเหลือ กรรมการเขตระยอง
คุณมณฑล แพทอง กรรมการเขตระยอง
คุณกฤษดา โกมลมิศร์ กรรมการ THAPPLINE
คุณสุพรรณี ฟูกำเนิด กรรมการ TLB
คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร กรรมการ PTTCHEM
คุณนันทวรรณ อิงคภากร กรรมการ PTTAR
อนุกรรมการ
คุณอุษณีย์ ถิระนันท์
คุณมริสา งามเสงี่ยม &nbps;
คุณพรหมณัฐ ยุทธ์ธนโรจน์
คุณณัฐปภัสร์ ดีทน
คุณอมริศร์ อวยสวัสดิ์