คณะกรรมการชุดที่๒๕(พ.ศ.๒๕๕๒)

กรรมการเขตชลบุรี

คุณสุทธิพงศ์ พรหมสุทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการ
คุณไพศาล สลักฤทัย รองประธานกรรมการคนที่1
คุณนคร บุรีเทศน์ รองประธานกรรมการคนที่2
คุณเอกวิทย์ จิตรดา เลขานุการ
คุณสุภชัย สมานสินธิ์ เหรัญญิก
คุณณฐกร แก้วดี กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
คุณกรองกร ขำปัญญา
คุณจรัญ แก้วมา กรรมการเขตชลบุรี
คุณเดชา บุญวรรณ์ กรรมการเขตกรุงเทพฯ
คุณชาญชัย มูลจันทร์หอม กรรมการเขตระยอง
คุณอรรณพ ดีเหลือ กรรมการเขตระยอง
คุณพรหมณัฐ ยุทธ์ธนโรจน์ กรรมการ PTTAR
คุณสุพรรณี ฟูกำเนิด กรรมการ TLB
คุณอุษณีย์ ถิระนันท์ กรรมการ SPRC
คุณชญาวัสส์ สระนาค กรรมการ PTTCHEM
อนุกรรมการ    
คุณกฤษดา โกมลมิศร์  
คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร  
คุณอมริศร์ อวยสวัสดิ์  
คุณนันทวรรณ อิงคภากร  
คุณอุศยา หัสดินทร ณ อยุธยา  
ผู้ตรวจสอบกิจการ
คุณมณฑล แพทอง  
คุณพงศ์พัฒน์ รัตนสุวรรณ