ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆของสหกรณ์

ประกาศระเบียบการให้กู้ เริ่มมีผล ณ 1 กันยายน 2562

https://shorturl.at/adsNX

ประกาศหลักเกณฑ์การช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน

https://shorturl.at/hGOQY

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกกู้เงินพิเศษโอกาสครบรอบ35ปี

https://shorturl.at/pwFGJ

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการให้เงินกู้สมาชิกแก้ไข26สค62

https://shorturl.at/nAFJY