อนุมัติเงินกู้พิเศษประจำเดือน เมษายน 2562

การพิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 25 ราย
รวมจำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 51,571,000.00 บาท
1 เงินกู้พิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์ (ซื้อบ้านพร้อมที่ดินและซื้อที่ดิน) จำนวน 10 ราย รวมเป็นเงิน 30,357,000.00 บาท
ลำดับที่ สังกัด จำนวนเงินกู้ วัตถุประสงค์กู้ ที่ตั้งหลักทรัพย์ ผู้ทำนิติกรรม
1 PTT 2,937,000.00 ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร
2 PTTGC 3,800,000.00 ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร
3 PTTGC 3,670,000.00 ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน อ.มืองระยอง จ.ระยอง คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร
4 PTTGC 2,150,000.00 ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร
5 PTTGC 2,500,000.00 ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร คุณพิชัย ชินะอมรรัตน์
6 GPSC 3,000,000.00 ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ คุณเอกวิทย์ จิตรดา
7 SPRC 2,900,000.00 ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง คุณสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ์
8 PTTGC 4,900,000.00 ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร
9 PTTLNG 3,000,000.00 ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี คุณมณฑล แพทอง
10 PTTNGD 1,500,000.00 ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน อ.เมืองนนทบุรี จ.นทบุรี คุณเดชา บุญวรรณ์
2 เงินกู้พิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์ (ไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และซื้อที่ดิน) จำนวน 7 ราย รวมเป็นเงิน 10,746,000.00 บาท
ลำดับที่ สังกัด จำนวนเงินกู้ วัตถุประสงค์กู้ ที่ตั้งหลักทรัพย์ ผู้ทำนิติกรรม
1 TTT 960,000.00 ไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร
2 PTT 2,060,000.00 ไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง คุณอรรณพ ดีเหลือ
3 GPSC 1,320,000.00 ไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน อ.แกลง จ.ระยอง คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร
4 PTTGC 1,480,000.00 ซื้อที่ดิน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง คุณพิชัย ชินะอมรรัตน์
5 PTTGC 1,026,000.00 ซื้อที่ดิน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง คุณพิชัย ชินะอมรรัตน์
6 GPSC 900,000.00 ซื้อที่ดิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คุณมณฑล แพทอง
7 GPSC 3,000,000.00 ซื้อที่ดิน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง คุณพิชัย ชินะอมรรัตน์
3 เงินกู้พิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์ สัญญาที่ 2 (ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ซื้อที่ดิน และปลูกสร้างอาคาร) จำนวน 3 ราย จำนวน 4,550,000.00 บาท
ลำดับที่ สังกัด จำนวนเงินกู้ วัตถุประสงค์กู้ ที่ตั้งหลักทรัพย์ ผู้ทำนิติกรรม
1 TES 750,000.00 ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คุณมณฑล แพทอง
2 GPSC 3,000,000.00 ซื้อที่ดินจากบุคคลและปลูกสร้างที่อยู่อาศัย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี คุณมณฑล แพทอง
3 GCL 800,000.00 ซื้อที่ดิน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง คุณพิชัย ชินะอมรรัตน์
4. เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นใด (เพื่อชำระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินและชำระหนี้บัตรเครดิต ลงทุนทำบ่อเลี้ยงกุ้ง และถมดิน) จำนวน 5 ราย จำนวน 5,918,000.00 บาท
ลำดับที่ สังกัด จำนวนเงินกู้ วัตถุประสงค์กู้ ที่ตั้งหลักทรัพย์ ผู้ทำนิติกรรม
1 GPSC 428,000.00 เพื่อชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์และลงทุนทำบ่อเลี้ยงกุ้ง อ.แม่พริก จ.ลำปาง คุณเอกวิทย์ จิตรดา
2 PTTGC 300,000.00 เพื่อลงทุนถมดิน อ.หนองแค จ.สระบุรี คุณเดชา บุญวรรณ์
3 PTT 1,390,000.00 เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต อ.เมืองระยอง จ.ระยอง คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร
4 PTTGC 1,600,000.00 เพื่อชำระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินและชำระบัตรเครดิต อ.บ้านฉาง จ.ระยอง คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร
5 PTTGC 2,200,000.00 เพื่อชำระหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม คุณเดชา บุญวรรณ์