การจ่ายสวัสดิการสมาชิก ต.ค.61-มี.ค.62

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท)
ทำบุญงานศพ 47 235,000
ค่ารักษาพยาบาล 73 146,000
รับขวัญทายาทใหม่ 61 61,000
สมาชิกเกษียณอายุ 31 310,000
สมาชิกสมรส 18 18,000
 
 
**รายละเอียดวันที่จ่ายเงินสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลส่วนตัวที่เมนู มุมสมาชิก**