รายการจ่ายสวัสดิการสมาชิก ต.ค.60 – ก.ย.61

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท)
ทำบุญงานศพ 112 560,000
ค่ารักษาพยาบาล 141 282,000
รับขวัญทายาทใหม่ 126 126,000
สมาชิกเกษียณอายุ 25 250,000
สมาชิกสมรส 38 38,000
 
 
**รายละเอียดวันที่จ่ายเงินสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลส่วนตัวที่เมนู มุมสมาชิก**