รายการจ่ายสวัสดิการสมาชิก ต.ค.60-ก.ย.61

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท)
ทำบุญงานศพ 94 470,000
ค่ารักษาพยาบาล 130 260,000
รับขวัญทายาทใหม่ 118 118,000
สมาชิกเกษียณอายุ 25 250,000
สมาชิกสมรส 35 35,000
 
 
**รายละเอียดวันที่จ่ายเงินสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลส่วนตัวที่เมนู มุมสมาชิก**