ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับดีเลิศ ประเภทออมทรัพย์ อำเภอเมืองชลบุรี

table border=0 width=”80%”>

ประกาศรางวัลสหกรณ์ดีเด่น