คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 (พ.ศ.๒๕๕๔)

คุณสุทธิพงศ์ พรหมสุทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการ
คุณไพศาล สลักฤทัย รองประธานกรรมการคนที่1
คุณกรองอร ขำปัญญา รองประธานกรรมการคนที่2
คุณสุภชัย สมานสินธุ์ เลขานุการ
คุณมณฑล แพทอง เหรัญญิก
คุณณฐกร แก้วดี กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ
คุณทองพูน กมเลศร์ กรรมการเขตชลบุรี
คุณคมกฤช มิสเกตุ กรรมการเขตกรุงเทพ
คุณชาญชัย มูลจันทร์หอม กรรมการเขตระยอง
คุณอรรณพ ดีเหลือ กรรมการเขตระยอง
คุณจรัญ แก้วมา กรรมการเขตชลบุรี
คุณกฤษดา โกมลมิศร์ กรรมการ THAPPLINE
คุณอุษณีย์ ถิระนันท์ กรรมการ SPRC
คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร กรรมการ PTTCHEM
คุณนันทวรรณ อิงคภากร กรรมการ PTTAR
อนุกรรมการ
คุณวัชระ ไตรทิพย์อนุรักษ์
คุณมริสา งามเสงี่ยม &nbps;
คุณพรหมณัฐ ยุทธ์ธนโรจน์
คุณณัฐปภัสร์ ดีทน
คุณอมริศร์ อวยสวัสดิ์
ผู้ตรจสอบกิจการ
คุณพงศ์พัฒน์ รัตนสุวรรณ
คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ