รายการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก ต.ค.59 – ก.ย.60

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท)
ทำบุญงานศพ 96 480,000
ค่ารักษาพยาบาล 142 284,000
รับขวัญทายาทใหม่ 100 100,000
สมาชิกเกษียณอายุ 24 240,000
สมาชิกสมรส 47 47,000
 
 
**รายละเอียดวันที่จ่ายเงินสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลส่วนตัวที่เมนู มุมสมาชิก**