รายการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก ต.ค.59 – เม.ย.60

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท)
ทำบุญงานศพ 51 255,000
ค่ารักษาพยาบาล 73 146,000
รับขวัญทายาทใหม่ 71 71,000
สมาชิกเกษียณอายุ 25 25,000
สมาชิกสมรส 24 24,000
สมาชิกประสบภัยธรรมชาติ 5 25,000
 
 
**รายละเอียดวันที่จ่ายเงินสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลส่วนตัวที่เมนู มุมสมาชิก**