รายการสรุปจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก มี.ค.59 – ก.ย.59

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท)
ทำบุญงานศพ 59 295,000
ค่ารักษาพยาบาล 83 166,000
รับขวัญทายาทใหม่ 63 63,000
สมาชิกเกษียณอายุ 1 10,000
สมาชิกสมรส 26 26,000
 
 
**รายละเอียดวันที่จ่ายเงินสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลส่วนตัวที่เมนู มุมสมาชิก**