รายการจ่ายสวัสดิการ ม.ค. – ก.พ. 59ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ นามสกุล ประเภท จำนวนเงิน วันที่จ่าย
1 00209 โอน บุญมาก ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2559-01-08
2 04482 ธนพนธ์ สุขเทศ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2559-01-08
3 04204 เอกทัศน์ แก้วใหญ่ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2559-01-08
4 00209 โอน บุญมาก ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2559-01-08
5 02208 พนา นาคสุก สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2559-01-08
6 03247 ศรัณย์ พัฒนรัฐ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2559-01-08
7 04764 เสาวนีย์ กิจเจริญ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2559-01-08
8 03248 อนันต์ มิ่งอั๋น เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2559-01-08
9 02164 ณัฐกิตติ์ กุลปิยรัฐกิตติ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2559-01-13
10 02954 เผด็จ ประดับสาร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2559-01-13
11 03060 กตัญญู เมืองสุวรรณ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2559-01-19
12 01232 เกษม ปะฏิวาโห ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2559-01-19
13 04515 อรุณี เปลี่ยนสี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2559-01-19
14 03252 กิตติศักดิ์ เกิดเวที รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2559-01-19
15 01377 จักรกฤษณ์ ดิฐวิบูลย์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2559-01-19
16 04515 อรุณี เปลี่ยนสี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2559-01-19
17 01032 วีระศักดิ์ เปรมจินดา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2559-01-21
18 02895 ภูริวัจน์ พุกภิญโญ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2559-01-21
19 05292 กัณฑ์อเนก กอแก้ว สมาชิกสมรส 1,000.00 2559-01-26
20 00241 ถาวร เวศรานุรักษ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2559-01-26
21 04198 เอกพล กิจไธสง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2559-01-26
22 02521 ราชัย ชันมะเวส สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2559-01-29
23 04842 ศรายุทธ บุญผดุง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2559-01-29
24 06407 สุภัทร จุลมณี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2559-01-29
25 04897 ธีรพัฒน์ เอมสถิตย์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2559-01-29
26 00683 กุลศักดิ์ กาญจนาลัย เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2559-01-29
27 00910 อรุณ อินทนาศักดิ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2559-01-29
28 01847 ต่อศักดิ์ เกษมุติ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2559-02-10
29 00255 ออมรัก นุตตานนท์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2559-02-10
30 00331 วิบุญ ทองโชติ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2559-02-10
31 05639 พรทิพย์ สุวรรณเรือง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2559-02-10
32 05941 วรวิช จันทรมาลัย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2559-02-10
33 04033 สถิตย์ ฉัตรประเทืองกุล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2559-02-10
34 01327 ฐิดายุ ศรีวรนารถ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2559-02-10
35 04774 ญาณภัทร อัษชริอินทรีย์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2559-02-10
36 02507 ยิ่งศักดิ์ รอดเงิน ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2559-02-11
37 02896 วิทวัส กลิ่นทโชติ สมาชิกสมรส 1,000.00 2559-02-16
38 05603 ทศพร ปลัดใจ สมาชิกสมรส 1,000.00 2559-02-16
39 03382 สิริวิช ประดิษฐ์เทียมผล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2559-02-16
40 03214 สมนึก สุวรรณประดิษฐ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2559-02-16
41 06197 วันชัย หวังดี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2559-02-19
42 06465 อำพล อุบลลา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2559-02-19
43 05318 ณัฐพงษ์ วิลัยพันธ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2559-02-19