รายการจ่ายสวัสดิการ 2558

ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ นามสกุล ประเภท จำนวนเงิน วันที่จ่าย
1 02470 จิราภา บดีศรีสวัสดิ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-01-06
2 04030 จักรชัย แทนทด ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-01-12
3 06007 อนุรัตน์ บุญมูล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-01-12
4 01845 ธรรมนูญ อามาตย์เสนา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-01-12
5 05244 จีรภรณ์ เจริญรื่น ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-01-12
6 04167 นิสิทธิ์ บำรุงชีพ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-01-12
7 04201 เทพฤทธิ์ จิตต์ธรรม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-01-12
8 04241 อาณัติ ทัพวิเศษ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-01-12
9 04030 จักรชัย แทนทด รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-01-12
10 02142 ชัชวาลย์ ปีตะนีละผลิน เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-01-12
11 03609 ประกฤษฎิ์ สว่างโรจน์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-01-12
12 02770 ขจรศักดิ์ แก้วรุ่งเรือง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-01-12
13 05997 ยุรนันท์ สัตย์มาก เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-01-12
14 00754 รพีพรรณ บุญเนาว์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-01-13
15 02865 เกียรติศักดิ์ ม่วงใหม่ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-01-13
16 02719 สมบูรณ์ พันธุ์จันทร์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-01-19
17 05908 ปิติ วิจิตรบุญยรักษ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-01-19
18 02310 นิติพร วงศ์สารศรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-01-19
19 05269 ศักดินา ศรีสงคราม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-01-19
20 03151 สิทธิเดช สิทธิประณีต เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-01-19
21 04873 สมนึก เต็มสืบ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-01-22
22 04150 สุจิตต์ ทองพูล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-01-22
23 05417 วีระพงษ์ จาติกานนท์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-01-22
24 04294 ชรัสมิ์คมน์ สายัณห์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-01-22
25 05317 สุพจน์ หมั่นธรรม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-01-22
26 02835 วิทยา ฉ่ำอารีย์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-01-22
27 03073 อนุชา บุรเทพ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-01-27
28 00526 สุทธิ เชื้อสุวรรณ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-01-29
29 04393 คณพศ ใจสอาด รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-01-29
30 04315 ประถม บุญยืน สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-02-04
31 03537 สมพงษ์ แก้วทอง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-02-04
32 03734 ปัญญา หวานสนิท รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-02-04
33 00706 วรวีร์ แจ่มสุวรรณ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-02-04
34 04219 วุฒิพงษ์ ภูศรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-02-09
35 04225 อุกฤษ สีดา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-02-09
36 02820 กุลวดี ความเพียร ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-02-09
37 05626 พิเชษฐ เวชการ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-02-09
38 05246 จิรสุดา อ่องเจริญ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-02-11
39 01871 กาญจนา กัลยาณสุโข ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-02-17
40 02716 ดิเรก ธรรมวิริยะวัฒน์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-02-17
41 01426 ชีพชัย มหาชนะวงศ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-02-17
42 04109 กิติพงษ์ พงษ์สละ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-02-24
43 03982 ศักดา ตั้งอดุลย์รัตน์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-02-24
44 06209 สายรุ้ง เขื่อนแก้ว เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-02-24
45 05651 วัชระสิทธิ์ เหรียญศรีวงศ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-02-24
46 04227 นิรุติ์ พิลา เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-02-24
47 05890 พัทธนันท์ หวานสนิท ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-02-27
48 00848 สมบัติ ศรีเจริญการกิจ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-03-03
49 03447 อุทัย บุญจง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-03-03
50 03844 ณัฐวุฒิ ปิยะประชากร รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-03-03
51 00848 สมบัติ ศรีเจริญการกิจ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-03-03
52 05612 ณปกร คล้ายมี สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-03-06
53 04071 โชคชัย ศรีหานาท สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-03-10
54 06137 สยามชัย ทรายคำ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-03-10
55 00560 จินตนา ตรีสุวรรณ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-03-10
56 04222 ชัยวิชิต สนิทวาจา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-03-10
57 04779 กิตศณีย์ สาครพานิช ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-03-10
58 04939 อดิศักดิ์ สินธุธนวงษ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-03-10
59 06197 วันชัย หวังดี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-03-10
60 03156 สุเทพ พานทอง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-03-10
61 02903 ธันวา โพธิผล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-03-10
62 02599 สุพัฒน์ ดวงวัง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-03-10
63 05638 กัญญาณัฐ คิดหนองสรวง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-03-11
64 01461 จักรพงษ์ พิไลแสงสุรีย์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-03-11
65 03757 พิษณุ จันเทร์มะ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-03-11
66 05638 กัญญาณัฐ คิดหนองสรวง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-03-11
67 03420 ชาญยุทธ ชมทรัพย์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-03-17
68 05262 นสิตา ธรรมสนิท สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-03-17
69 00448 บุญส่ง นาคราช ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-03-17
70 02058 อดิศักดิ์ อุ่นจิตร ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-03-17
71 04576 สุภา วิวัฒนานันต์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-03-17
72 04581 ธวัชชัย สัมมาแก้ว สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-03-23
73 06000 วสธน อรุณวุฒิพงศ์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-03-23
74 01841 นิกร จิตสำราญ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-03-23
75 02323 เกียรติสุดา มะกล่ำทอง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-03-23
76 04853 ธวัชชัย ประเสริฐสุข รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-03-23
77 06349 คมกฤษณ์ เรืองเพ็ง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-03-23
78 02926 บูรณ์พิภพ โสดยวง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-03-23
79 02973 จรัสศรี รักแก้ว เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-03-23
80 06115 นภัธ เยาวะบุตร สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-03-27
81 02926 บูรณ์พิภพ โสดยวง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-03-27
82 02873 ชยกร จูบุญส่ง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-03-27
83 02365 ปารวัณ บุญสืบ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-03-27
84 05977 วิทธิกร กาวีวน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-03-27
85 05902 วิเชษฐ กว้างนอก เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-03-27
86 03231 อนุวัฒน์ ดวงแก้ว สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-03-30
87 05505 สรัลพร บุญส่ง สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-03-30
88 06138 ณัฐวรนันท์ เพิ่มสิน ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-03-30
89 00139 ธมสัณห์ สิงหเสนี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-03-30
90 05681 ธีระพงษ์ เจริญสุข รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-03-30
91 05681 ธีระพงษ์ เจริญสุข รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-03-30
92 04375 ปรีชา นันทโชติ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-03-31
93 04320 สุทัศน์ พืชพันธุ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-04-03
94 01392 สืบพงษ์ กสิวัฒน์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-04-03
95 04418 อริสรา บุญเจือ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-04-03
96 04418 อริสรา บุญเจือ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-04-03
97 04946 จอมพล ยมเกิด รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-04-03
98 05106 ศุภชัย พันธุ์สา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-04-03
99 06087 ยุทธศาสตร์ พรมแบน เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-04-03
100 02191 สำราญ จิตรทวีบุญ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-04-03
101 02134 เด่นชัย ฉัยยากูล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-04-03
102 03194 อุบลรัตน์ วิหครัตน์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-04-03
103 06114 อภิชาติ ภู่ทองตระกูล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-04-10
104 00869 สุภชัย เล็กชะอุ่ม
(ร.ท.)
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-04-10
105 06228 ศิวดล อุปฮาด ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-04-10
106 04642 พรชัย จันทรประภา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-04-17
107 01381 พรเทพ สาใจ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-04-17
108 04346 วรานนท์ พักตรจันทร์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-04-20
109 05244 จีรภรณ์ เจริญรื่น ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-04-22
110 03534 กรนเรศ ถิ่นขาม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-04-22
111 05255 เทอดพงษ์ ทุพแหม่ง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-04-22
112 05347 พีรเดช อรุณรัตน์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-04-27
113 03648 ชัยวัฒน์ อัศวพรหมธาดา สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-04-28
114 03886 วิโรจน์ ศรีสุข รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-04-28
115 00681 สมรส แก้วมงคล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-04-29
116 03383 เทียนทอง คุณสมบัติ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-04-29
117 04633 มณฑล บุญสุวรรณ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-04-29
118 04956 ทานิล วาไทย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-04-29
119 01807 สุรัฏฐ์ เมฆะทิพย์พันธุ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-04-29
120 05187 น้ำฝน สูงปานเขา สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-05-07
121 03279 วรณัน ตันทีปธรรม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-05-07
122 06370 ศิริวัฒน์ ปราบภัย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-05-07
123 06153 รัชวุฒิ เกียรติพรพิทักษ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-05-07
124 06224 อาทิตย์ ภู่หว่าง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-05-13
125 00162 รัตนาภรณ์ จุฬพรรค์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-05-13
126 05629 ขจรพงษ์ ศรีชัย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-05-13
127 05581 สมชาติ ศรีมารักษ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-05-13
128 03623 ประทีป จักไสย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-05-13
129 05915 ณัฐวุฒิ พัดไธสง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-05-13
130 04560 หนึ่งฤทัย จันทร์ผุย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-05-13
131 00146 ทนงศักดิ์ หวังวงศ์เจริญ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-05-13
132 00477 สิริกุล นุ่นประดิษฐ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-05-13
133 01890 ทองพิน กัดผุ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-05-13
134 02727 อิทธิศักดิ์ คล้ายมงคล สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-05-15
135 01551 สมบัติ สิงห์โต ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-05-19
136 03039 พิเชษฐ์ มาสง่า ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-05-19
137 03570 วุฒิไกร ศรีชัย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-05-19
138 06033 ณัฐินี อินทวงศ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-05-19
139 00052 ศิริรัตน์ หมื่นไสยาท เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-05-19
140 01527 พงศ์เทพ ปุณโณฑก เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-05-19
141 05572 ชัชวาล จารสีเพ็ง สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-05-20
142 01392 สืบพงษ์ กสิวัฒน์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-05-20
143 04405 เอกพล หลงศิริ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-05-21
144 04405 เอกพล หลงศิริ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-05-21
145 05177 สุทธิพร สุติ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-05-25
146 02127 พวงเพ็ญ จรรยพงษ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-05-25
147 04153 วีระศักดิ์ นารี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-03
148 04495 สุริยา สีมาด รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-03
149 02857 ทรงวุฒิ รินเชื้อ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-03
150 04195 พงษ์พัฒน์ เข็มกลัด ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-04
151 04560 หนึ่งฤทัย จันทร์ผุย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-04
152 05551 ปภาดา สุวรรณปินฑะ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-04
153 05551 ปภาดา สุวรรณปินฑะ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-06-04
154 03828 กิตติเดช ธุหา เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-06-04
155 05747 สุนทร วุฒิกิจ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-05
156 01773 ชัยณรงค์ ตุลวรรธนะ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-05
157 06323 ณัฐพล ธรรมสิทธิ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-06-05
158 06123 ยรรยง อังกลมเกลียว สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-06-11
159 03755 ทนงศักดิ์ บุญประกาสิต รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-11
160 04912 ภัทรภณ จันทร์ประโคน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-11
161 03755 ทนงศักดิ์ บุญประกาสิต รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-11
162 04214 พงศ์เทพ เรือนหลู่ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-11
163 06137 สยามชัย ทรายคำ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-11
164 02145 เสกสรร อาตมางกูร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-06-11
165 02632 เมตตา วรรณศิริลักษณ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-17
166 00891 เพ็ญศรี ภาณุโสภณ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-17
167 04668 กอบกุล ธิกะ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-17
168 00235 รุจิรา จีนสุข ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-17
169 03957 ภาณิศา ขวัญบุรี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-17
170 04027 จักรพงษ์ แนวชาลี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-17
171 02126 พงศ์ชลัต แสนวิเศษ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-06-17
172 00507 พิษณุพงษ์ คำดี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-06-17
173 05647 วัชรพงษ์ เฉยฉิว เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-06-17
174 03378 อนุวัฒน์ ทองเสริม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-19
175 06147 วรพรรณ ภู่จรรยาพร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-06-19
176 05400 อาทิตยา กุมภะ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-24
177 06328 นพัฐกรณ์ จุ้ยนวน ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-24
178 03421 ธนัช ชยางกูร ณ
อยุธยา
รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-24
179 03885 ธนวัฒน์ วงศ์ฤกษ์ดี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-24
180 03421 ธนัช ชยางกูร ณ
อยุธยา
รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-24
181 03652 นิมิต บุญประสานกิจ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-06-24
182 06289 ศิธินา ครบศร สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-06-29
183 04842 ศรายุทธ บุญผดุง สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-06-29
184 05399 เดชอุดม ปัญญาวิมุตตรา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-29
185 01997 วุฒิชล ทับทิม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-29
186 03434 ชัยยันต์ พบลาภ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-29
187 01029 ธีระ เส้งประถม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-29
188 04292 อทิพรรณ สุขพรรณ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-06-29
189 03639 สุริยะ เวโรจน์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-29
190 02366 สมบูรณ์ คิดประเสริฐ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-29
191 05095 อมรศักดิ์ เงินปุ้น รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-06-29
192 04158 วุฒิชาติ ฝากไธสง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-06-29
193 06253 ไกรวุฒิ ไกรสินธุ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-06-29
194 05318 ณัฐพงษ์ วิลัยพันธ์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-07-07
195 01153 ศุภณัฐ อยู่เย็น ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-07-07
196 04800 รณชัย อัมภรัตน์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-07-07
197 04611 ดวงตา เสมพูล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-07-07
198 04736 พวงพันธ์ วรชินา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-07-07
199 04611 ดวงตา เสมพูล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-07-07
200 02290 นิพนธ์ ตานี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-07-07
201 05469 สันติ คงสาคร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-07-07
202 04427 ยอด ทองสร้อย เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-07-07
203 01891 ประยุทธ สมจิตร์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-07-15
204 06428 บุญลือ พุดเห้า รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-07-15
205 02868 ครรชิต จั่นวิจิตร รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-07-15
206 05243 ชนะชัย สุขนาบูรณ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-07-15
207 01828 สุชาติ สุภาภักดี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-07-15
208 03917 ชัยรัตน์ ผลอ้อ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-07-15
209 06340 กมลวรรณ พุ่มไม้ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-07-20
210 03409 สันติ พัชรากิตติ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-07-20
211 02346 ภูษิต ศรีกรองทอง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-07-20
212 01788 บัณฑิต นันท์ตรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-07-20
213 04794 นรุตม์ชัย ชมภูเทพ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-07-20
214 05774 สุมนา วัฒนา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-07-20
215 02898 กฤษฎางค์ เลิศสวัสดิ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-07-20
216 04756 จณา พืชจันทร์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-07-20
217 06307 ชุติพงศ์ แซ่หลาย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-07-20
218 04305 สุพัตรา วิสาการ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-07-20
219 05294 ชาตรี กัลยาลัง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-07-20
220 01305 พจนาท บุญประเสริฐ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-07-20
221 06218 ธีระพงษ์ สมดี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-07-20
222 00459 ยรรยง เพิ่มญาณวรรธนะ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-07-20
223 00820 สมนึก กัลยาณสุโข เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-07-20
224 00492 สุทิน ดำศรี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-07-21
225 02896 วิทวัส กลิ่นทโชติ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-07-27
226 00252 วัฒนะ บุษสาย
(น.ต.) ร.น.
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-07-27
227 01095 ปรีชา สุทธิธรรม เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-07-27
228 02376 ฐากร เทวรังษี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-08-04
229 01180 ธีรศักดิ์ สุทธิเวชกุล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-08-04
230 01251 ประสิทธิ์ บูรณะโอสถ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-08-06
231 00513 ยุทธนา นุ้ยเพ็ง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-08-06
232 05077 ณัฐชา จรเสนาะ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-08-06
233 01949 วุฒิเดช พึ่งบัว ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-08-06
234 06070 ปราโมทย์ ทองสีจัด สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-08-10
235 03797 ครรชิต ปาปะเก ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-08-10
236 06333 ประกายวรรณ์ จิตโสภากุล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-08-10
237 00560 จินตนา ตรีสุวรรณ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-08-10
238 06333 ประกายวรรณ์ จิตโสภากุล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-08-10
239 05100 ศรณ์กริช โสภาเลิศพิทักษ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-08-10
240 04212 ชราวุธ แก่นตะน่อย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-08-14
241 05774 สุมนา วัฒนา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-08-14
242 04152 มานะ ศิริรัตน์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-08-14
243 02981 ธนวัฒน์ คำขึ้น รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-08-14
244 05671 ชาญณรงค์ บุญฤทธิ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-08-14
245 01265 รันดร เกษชม เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-08-14
246 04623 น้ำทิพย์ แซ่ลิ้ม เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-08-14
247 03475 ไพบูลย์ วัฒนรุ่ง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-08-14
248 04275 สมคะเน นันท์วิฑิตพงศ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-08-18
249 04221 ปรีชา ประทุมยศ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-08-24
250 04427 ยอด ทองสร้อย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-08-24
251 01357 สุรศักดิ์ ยงไธสง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-08-31
252 05040 ศศิภา เลิศจินตนาการ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-08-31
253 04219 วุฒิพงษ์ ภูศรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-08-31
254 05070 ประภาพล ไชยสิน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-08-31
255 05930 พนมรัตน์ เพชรชัย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-08-31
256 01860 เอธิตา อนันตธุรการ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-08-31
257 02859 พรศักดิ์ สุขเกษม สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-09-03
258 01091 วิชิต กุญแจทอง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-09-03
259 03760 ชยธร ชื่นชม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-09-03
260 04852 อำนวย สาครชลธาร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-09-03
261 04301 จตุรงค์ ยลแย้ม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-09-09
262 03374 อนุชิต วงษ์สงค์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-09-09
263 02551 ทัศนีย์ ต่อมอินทร์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-10
264 04638 ศศิกุล กังวาลไกล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-14
265 04633 มณฑล บุญสุวรรณ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-14
266 00252 วัฒนะ บุษสาย
(น.ต.) ร.น.
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-14
267 05246 จิรสุดา อ่องเจริญ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-09-14
268 03336 กิตติพงศ์ ทั่งสอ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-09-14
269 04791 วิชัย วรรณพราหมณ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-09-14
270 03516 สุธีร์ บังเกิดลาภ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-17
271 03792 ฤทัย แสงสีนิล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-09-17
272 00653 เรืองยศ ตั้งชนะชัยอนันต์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-09-17
273 00241 ถาวร เวศรานุรักษ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-21
274 04180 วันชนะชัย พานทอง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-21
275 01023 เสริมพงษ์ เนาวราช ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-21
276 01063 ปรีชา ปานทอง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-21
277 00919 สายสมร สุทธศรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-24
278 05858 ชุติญา ล่ามกิจจา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-24
279 01847 ต่อศักดิ์ เกษมุติ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-25
280 03822 ปิยพันธุ์ โรตมนันทกฤต ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-25
281 03822 ปิยพันธุ์ โรตมนันทกฤต เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-09-25
282 03624 สมชาย เต็งการณ์กิจ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-09-25
283 00950 อัญชลี ทองศาสตร์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-30
284 01030 ถาวร มั่งคั่ง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-30
285 02836 ไพทูลย์ เพชรี่ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-30
286 00241 ถาวร เวศรานุรักษ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-30
287 00746 พงศ์พัฒน์ รัตนสุวรรณ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-09-30
288 00513 ยุทธนา นุ้ยเพ็ง สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-10-01
289 00425 วิไล แจ่มแจ้ง สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-10-01
290 00602 สมศักดิ์ แก้วดวงเล็ก สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-10-01
291 03750 ปริญญา คูณมี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-10-07
292 00685 ชัชวาลย์ รอดเชื้อ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-10-07
293 05689 เอนก พวยอ้วน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-10-07
294 04209 ศุภโชค คชวรรณ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-10-07
295 03468 วิฑูรย์ ทิพวงกูล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-10-07
296 03872 อนุช ตั้งศรีวงษ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-10-07
297 02836 ไพทูลย์ เพชรี่ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-10-07
298 05506 จุฑาทิพ พาชิยานุกูล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-10-07
299 01822 สุพัฒ ก่อกิจ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-10-07
300 06222 ชาติชาย โชคอุดมสิริ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-10-16
301 05716 วีรชล คำแก้ว สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-10-16
302 06233 อรุณ หมาดโส๊ะ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-10-16
303 04149 ชัยยศ สุวรรณโชติ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-10-16
304 04836 ประสพพร ลีบ่อน้อย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-10-16
305 04768 อรุณรัตน์ ติดตารัมย์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-10-16
306 04381 พงษ์พันธุ์ เรืองวัฒนพันธ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-10-16
307 05898 นพพล มีสบาย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-10-16
308 04381 พงษ์พันธุ์ เรืองวัฒนพันธ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-10-16
309 03282 พิเชษฐ์ พรรณเชษฐ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-10-26
310 00462 อนันต์ กลีบบัว ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-10-26
311 01030 ถาวร มั่งคั่ง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-10-26
312 01817 สุนันท์ นาทอง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-10-26
313 04409 วุฒิชัย พัฒนกุล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-10-26
314 03905 ธีระวัฒน์ ดำรงโฆษิต รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-10-26
315 03357 พงศ์สูรย์ ปัญญาสาร รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-10-26
316 02761 นิวัฒน์ ภิญโญ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-10-26
317 02569 สุระชัย โล่ห์สถาพรพิพิธ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-10-26
318 04226 พีระปกรณ์ คุณศิลป์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-11-05
319 06188 ภัทรกร ชัยสินธุ์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-11-05
320 01831 นิยม วงษ์บัณฑิต
(จ.อ.)
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-05
321 03644 เสาวณิต อำภา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-05
322 00431 สมศักดิ์ ไกรลาศศิริรัตน์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-05
323 02286 กาญจนา ปุยเจริญ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-05
324 04209 ศุภโชค คชวรรณ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-05
325 05071 เสถียรพงศ์ ช้างกลาง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-05
326 03827 ณัฐชัย ไม้แดง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-05
327 04222 ชัยวิชิต สนิทวาจา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-11-05
328 04793 ตฤณ สุรสมภพ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-11-05
329 02823 อัศวิน ปุมไธสง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-11-05
330 02441 ศิริพรรณ ศรีสว่าง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-11-05
331 05021 วิเชียร ปรางคลัง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-11-05
332 04328 ศรวุฒิ เกิดศรีพันธ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-11-05
333 03118 ภูมิอากร ปี่แก้ว เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-11-05
334 05867 พงษ์พิพัฒน์ วงษ์สวัสดิ์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-11-11
335 04808 สุภัทร อรุณฤกษ์ถวิล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-11
336 05711 อาทิตย์ ขัติยะ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-11-11
337 06170 อานนท์ จิตบาล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-11-11
338 03335 สุวิทย์ อ่อนพิมพ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-11-11
339 05186 นิดา ลีลาภิรมย์ชัย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-11-11
340 02052 พลิทธิ์ เรียบร้อย เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-11-11
341 00694 คมกฤช โล่ห์เพ็ชร์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-11-11
342 04364 รักไทย คุนนะสาร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-11-11
343 00850 วิรัต คงเมือง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-11-11
344 03274 พงศ์พิวัชร์ ไชยอามิตร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-11-11
345 02857 ทรงวุฒิ รินเชื้อ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-23
346 01251 ประสิทธิ์ บูรณะโอสถ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-11-23
347 05198 ภุชงฆ์ ฤทธิ์เต็ม เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-11-23
348 00585 สมมาตร สินประเสริฐ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-11-23
349 05295 วิสิฐ ถาวร ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-24
350 05945 ขจร นุชทรัพย์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-24
351 05945 ขจร นุชทรัพย์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-11-24
352 01500 กฤษณธรรม งามนิธิวิรุฬห์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-26
353 03075 ธเนศ นาโค ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-26
354 01667 ศิลารัตน์ ท่าชัย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-26
355 04157 สมบูรณ์ ชูสุวรรณ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-26
356 03056 จิรพงศ์ รู้แนบเนียน ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-26
357 02097 ศศิญา กฤษณกรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-11-26
358 02225 วัชระ ไตรทิพย์อนุรักษ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-11-26
359 00593 สุรินทร์ สัตยาพงษ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-11-26
360 00454 สมศักดิ์ เปรมมณี สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
361 00625 วีณา ตั้งชนะชัยอนันต์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
362 00464 จิตติ ถาวรกิจ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
363 00002 ณัฐชาติ จารุจินดา สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
364 00043 ภาณุ สุทธิรัตน์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
365 00343 สุรพล การวัฒน์เจริญ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
366 00560 จินตนา ตรีสุวรรณ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
367 00755 ชิดชนก เวชสิทธิ์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
368 00138 ชาครีย์ บูรณกานนท์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
369 00406 ทวีศักดิ์ ไทพิทักษ์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
370 02595 ปริศนา ประหารข้าศึก สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
371 00608 จรินทร์ นิ่มเจริญ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
372 00497 สาหร่าย โภคาปราการ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
373 00012 ชาญวิทย์ โภคาปราการ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
374 01553 สุชาติ เทวีทิวารักษ์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
375 00069 อัจฉรา ศรีกรณ์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
376 00375 สรศักดิ์ แซ่ลิ้ม สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
377 00757 ประมินทร์ พันทวีศักดิ์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2558-11-30
378 02799 อรวรรณ ศิริรัตนชัยกูล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-11-30
379 04162 กมลเนตร เพียเฮียง สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-12-03
380 05338 ทิพยรัตน์ เจริญประโยชน์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-12-03
381 02110 อนันต์ อินต๊ะสาร ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-12-03
382 03911 รินทร์ลภัส วรัตน์ธนาลัย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-12-03
383 04204 เอกทัศน์ แก้วใหญ่ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-12-11
384 06328 นพัฐกรณ์ จุ้ยนวน ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-12-11
385 04195 พงษ์พัฒน์ เข็มกลัด ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-12-11
386 02559 ปกรณ์ ทะสังขา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-12-11
387 01403 วัชรินทร์ อดิพัฒน์ตระกูล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-12-11
388 02725 สำราญฤทธิ์ สุลำนาจ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-12-11
389 04602 ก่องกาญจน์ กาญจนชุมพล สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-12-16
390 05789 ชัชวาล ทุมวัน สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-12-16
391 04717 ศุภฤกษ์ อารินทร์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-12-16
392 02096 วินัยศักดิ์ มีบุญ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-12-16
393 03489 ดำรง ขวัญวารี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-12-16
394 04685 ศรัญญา อินทจักร ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-12-16
395 04131 ศุภสิน สุวรรณโชติ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-12-16
396 05736 สรศักดิ์ ยาศรี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-12-16
397 04921 ประทวี นิลวรรณ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-12-16
398 06138 ณัฐวรนันท์ เพิ่มสิน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-12-16
399 01115 อนุชา วรดิเรก รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-12-16
400 04481 อรรณพ ดาวังปา เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-12-16
401 05638 กัญญาณัฐ คิดหนองสรวง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-12-16
402 03070 ชัยวุฒิ ตันสุธิกุล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-12-16
403 03702 ธีระ บุญโรจน์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-12-22
404 04584 สุวพันธุ์ จันทร์ประเสริฐ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-12-22
405 05699 จันทร์ฉาย วารี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-12-22
406 05347 พีรเดช อรุณรัตน์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-12-22
407 04581 ธวัชชัย สัมมาแก้ว รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-12-22
408 04031 จิรายุทธ สะอาด รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-12-22
409 04114 สุริยัน เกษสา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-12-22
410 02056 เสาวภา พุ่มพวง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-12-22
411 04122 ภัทรพงษ์ วงษ์โสรัจ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-12-29
412 02928 ภาณุพันธ์ ออกช่อ สมาชิกสมรส 1,000.00 2558-12-29
413 04270 เอกพงษ์ เจริญครบุรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-12-29
414 04717 ศุภฤกษ์ อารินทร์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2558-12-29
415 06471 จิตต์ติพงษ์ วรวาส รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2558-12-29
416 03955 บุญเรือน เพ็ชรตาหนู เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-12-29
417 02886 สายพิรุณ เพิ่มพูล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2558-12-29