รายการจ่ายสวัสดิการปี 2557
ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ นามสกุล ประเภท จำนวนเงิน วันที่จ่าย
1 01053 ระมิตร จำเดิม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-01-02
2 03532 จิตรลดา ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-01-07
3 03059 หิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-01-07
4 04460 เตชิต ธนสารสุธี สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-01-07
5 01698 สามารถ ศรีปาน สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-01-07
6 01170 นคร โพธิเจริญ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-01-07
7 03147 อรรถกร ถิ่นกาญจน์วัฒนา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-01-07
8 05035 วลัยภรณ์ ศิริรัติวัฒนา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-01-08
9 05402 ศรายุทธ แก้วเนียม สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-01-15
10 03023 ประธานวิทย์ ศรีสว่าง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-01-15
11 02142 ชัชวาลย์ ปีตะนีละผลิน ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-01-15
12 05400 อาทิตยา กุมภะ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-01-15
13 04375 ปรีชา นันทโชติ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-01-15
14 04268 อนุวัฒน์ ศรีโพน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-01-15
15 04479 คฑาวุธ สารจิตร รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-01-15
16 05270 ฉันท์ เรืองคำ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-01-16
17 04412 รัฐกรณ์ ภู่ละออ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-01-16
18 05948 ธนยศ คำสมาน เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-01-17
19 04270 เอกพงษ์ เจริญครบุรี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-01-21
20 02391 พัฒนศักดิ์ สุชะไตร สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-01-24
21 05786 อรรถพล พลสวัสดิ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-01-24
22 03586 ธีระยุทธ์ เครือดวงคำ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-01-24
23 04212 ชราวุธ แก่นตะน่อย เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-01-24
24 00716 สุรเทพ วงษ์ดี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-01-27
25 01504 สมชาย ศรีคำแขก สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-01-30
26 04855 ธนภัทร อยู่พุ่ม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-01-30
27 02583 โสภณ บุญวิริยะ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-01-30
28 04089 ขวัญชัย ทองมาก สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-02-05
29 02641 ณัชชา ไฮแลนด์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-02-05
30 02441 ศิริพรรณ ศรีสว่าง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-02-05
31 01813 สวัสดิ์ จันทร์เพ็ง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-02-05
32 04274 พิทักษ์ ศาลาทอง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-02-05
33 04042 สว่าง ด้วงจุ้ย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-02-07
34 03720 วาทิต วัชโรทยาน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-02-07
35 02207 ไตรภพ กุดเลา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-02-07
36 03452 ชัยยศ ตั้งบุญเกษม เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-02-07
37 03747 ณัฐพล ศรีเพชรวรรณดี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-02-10
38 05781 วิรัตน์ ศรีเมษา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-02-10
39 03543 ทิชากร ศรีจำปา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-02-13
40 03620 ธนา รักษาทรัพย์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-02-13
41 01782 เผ่าพงศ์ กนิษฐานนท์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-02-13
42 03132 ประวิทย์ พวงพิกุล สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-02-19
43 04711 วิภู กราวนอก ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-02-19
44 03828 กิตติเดช ธุหา เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-02-19
45 01427 เกียรติศักดิ์ กันกระจ่าง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-02-25
46 04669 ทวีทรัพย์ พิมโคตร รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-02-25
47 05009 พัชราวลี ลีธนวัฒน์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-03-04
48 01029 ธีระ เส้งประถม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-03-04
49 04825 กรกต เจริญศรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-03-04
50 03935 พัชรดา ขำปัญญา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-03-04
51 05009 พัชราวลี ลีธนวัฒน์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-03-04
52 05550 เจตนิพิฐ กิจจา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-03-04
53 03385 อภิสิทธิ์ พรจำศิลป์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-03-11
54 03108 กิติพงศ์ มลิทอง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-03-11
55 05016 ธเนตร ปุญญัสโม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-03-12
56 00009 จักรพันธุ์ เรืองเวช ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-03-13
57 04060 กรพล ลิ้วโพธิ์สุวรรณ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-03-13
58 00009 จักรพันธุ์ เรืองเวช เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-03-13
59 01988 สีห์วัส อภิชาสุขไพศาล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-03-20
60 04226 พีระปกรณ์ คุณศิลป์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-03-20
61 05321 วรวัฒน์ ตาจุมปา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-03-20
62 03803 ธนาพร เสมอมิตร รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-03-20
63 05070 ประภาพล ไชยสิน เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-03-20
64 05508 จิราพร มากรักษา สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-03-25
65 04940 ประยุทธ ชื่นอุดม
(ว่าที่ ร.ต
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-03-25
66 03644 เสาวณิต อำภา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-03-25
67 00883 พิริรัฐ สวัสดี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-03-25
68 05317 สุพจน์ หมั่นธรรม สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-03-26
69 01054 รังสรรค์ ทองสร้อย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-03-26
70 05343 บุญรอด นิ่มขาว รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-03-26
71 04112 อุทัย คำไพเราะ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-03-26
72 04451 สกุลวัฒน์ สองสี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-03-28
73 01207 เฉลิมศักดิ์ จันทวะรี สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-04-01
74 03836 ภริดา รัตนไตรมาศ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-04-01
75 01479 ประมวล จำปาทอง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-04-01
76 05884 อิทธิวัฒน์ ทับพะ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-04-01
77 05146 พิทยา ลาดี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-04-01
78 04174 ทรงพล สุวรรณรัตน์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-04-01
79 05884 อิทธิวัฒน์ ทับพะ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-04-01
80 04528 จำลอง พ่วงพลับ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-04-01
81 03876 จักรพงษ์ เดชาสาร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-04-01
82 00688 ณรงค์ชัย ทิวะทรัพย์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-04-04
83 05456 สุริยา ศาสตร์นิพนธ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-04-04
84 03066 วรุตม์ โกสิต รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-04-04
85 03410 รุ่งรัตน์ เจริญรัตนากร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-04-04
86 05689 เอนก พวยอ้วน เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-04-04
87 02757 วรรณา เผือกวิสุทธิ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-04-08
88 02809 เกรียงไกร ไชยแก้ว สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-04-10
89 03489 ดำรง ขวัญวารี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-04-10
90 02052 พลิทธิ์ เรียบร้อย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-04-10
91 03926 ชัยพจน์ พวงบุรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-04-10
92 05915 ณัฐวุฒิ พัดไธสง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-04-10
93 05312 ภูมิแก้ว บุญจันทร์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-04-23
94 03857 อนนท์ สีทับ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-04-23
95 02283 อิสระ เรืองฤทธิ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-04-23
96 04724 สุกัญญา ศรีทองแท้ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-04-23
97 06028 สมชาย พาไธสง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-04-23
98 04189 ณัฐชยา ค้าผล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-04-23
99 02330 ทรงคิด แสงมนต์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-04-23
100 04242 พิษณุ ภู่ผึ้ง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-04-23
101 04230 ธีระพงษ์ เคณาอุประ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-04-23
102 05385 วนัสพร บุษบา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-04-23
103 03997 ทินกร สุขศิริ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-04-23
104 03532 จิตรลดา ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-04-23
105 05407 นพรัตน์ สามลเกียรติ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-04-23
106 04263 พิทักษ์ สูงเสริฐ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-04-23
107 04263 พิทักษ์ สูงเสริฐ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-04-23
108 04657 พชรพล นาวาประดิษฐ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-05-07
109 04929 ฤทธิชัย ทิมวิไลรักษ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-05-07
110 05551 ปภาดา สุวรรณปินฑะ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-05-07
111 04868 อธิชาติ เต็มสืบ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-05-07
112 02820 กุลวดี ความเพียร ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-05-07
113 05941 วรวิช จันทรมาลัย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-05-07
114 03268 ชัชชัย เสาร์ทอง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-05-07
115 05328 ทศพร ทองมา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-05-07
116 02997 ธนเดช วงศ์คำทา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-05-07
117 05807 สุระ ปิงกันทา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-05-07
118 01546 สุมิตร แสงคำ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-05-07
119 01987 สมชาย กูใหญ่ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-05-07
120 05881 จุลพล ชาวราษฎร์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-05-07
121 06064 ขจรไกร กิติศิริ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-05-07
122 02772 ถวัลย์ จันทิมา เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-05-07
123 00819 สรวัฒน์ กิตติกูล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-05-07
124 03249 วัธพล แพทย์รำ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-05-07
125 00672 จรูญ โสรธร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-05-07
126 04824 ศศิมล จันทร์หอม สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-05-09
127 04618 เกริก ปิยะกาญจน์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-05-09
128 04077 เปรม แสงวิโรจนพัฒน์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-05-09
129 02179 จิรศักดิ์ แสงสุพรรณ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-05-09
130 04324 รณกฤต บุญเจือ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-05-09
131 05315 ชินวัตร กังวาลสิงหนาท เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-05-09
132 05684 พัชรีพรรณ วัชรมัยกุล สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-05-19
133 02085 พรพิรุณ ภูมิกิตติสวัสดิ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-05-19
134 06028 สมชาย พาไธสง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-05-19
135 04059 ธรรมนิติ หัทยา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-05-19
136 02336 วุฒิชัย สังขรัตน์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-05-19
137 04313 นฤมล บุษราประภากูล สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-06-03
138 05264 อนุรักษ์ ยงศรี สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-06-03
139 03270 ชวลิต อภิธรรมกิตติ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-06-03
140 04633 มณฑล บุญสุวรรณ์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-06-03
141 05623 ศรายุทธ ศรีมันตะ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-06-03
142 03270 ชวลิต อภิธรรมกิตติ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-06-03
143 05596 พิษณุ สัญญฑิตย์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-06-03
144 02323 เกียรติสุดา มะกล่ำทอง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-06-03
145 06047 ดนุสรณ์ วุ่นเหลี่ยม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-06-03
146 02323 เกียรติสุดา มะกล่ำทอง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-06-03
147 04505 ประพัสพล มูลพงษ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-06-03
148 06097 อาทิตย์ บูรณะกิติ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-06-03
149 04252 เชิดศักดิ์ ทรงกำพลพันธุ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-06-03
150 04740 สมพงษ์ เครืออนันต์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-06-03
151 01763 สุวัฒน์ สุดใจประภารัตน์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-06-03
152 04443 การันต์ แก้วชัย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-06-03
153 05316 อานัฐ จุ่นหัวโทน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-06-03
154 02415 หนึ่ง พิทักษ์รัตน์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-06-03
155 02620 กลึง สำอางค์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-06-03
156 05596 พิษณุ สัญญฑิตย์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-06-03
157 04254 อัญพัชร์ เหมหา เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-06-03
158 01623 พิชัย ลีลาภิรมย์ชัย สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-06-09
159 03092 อภิชาติ เทพสิงห์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-06-09
160 02559 ปกรณ์ ทะสังขา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-06-09
161 04202 เอกรัตน์ ประสงค์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-06-09
162 02946 มานพ มีมุข รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-06-10
163 05723 สำราญ ปิงวัง สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-06-17
164 01781 พิรุณ วิเชียรศิริกุล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-06-17
165 04338 สุรศักดิ์ สุภีกิตย์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-06-18
166 04338 สุรศักดิ์ สุภีกิตย์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-06-18
167 03487 ชาคริช หอมสิน ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-06-24
168 05100 ศรณ์กริช โสภาเลิศพิทักษ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-06-24
169 01426 ชีพชัย มหาชนะวงศ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-06-24
170 04172 ชลทิตย์ กลิ่นอภัย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-06-24
171 05324 สุกิตตี ไชยรักษ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-06-24
172 01664 สิทธิชัย สิริพฤกษ์เสถียร รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-06-24
173 01094 ไพศาล สีทองคำ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-06-26
174 05680 วีระศักดิ์ วรธิติกุล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-06-26
175 01073 สิรวิชญ์ บุญไทย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-06-30
176 01681 อรรถ อยู่อ้น เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-06-30
177 06138 ณัฐวรนันท์ เพิ่มสิน สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-07-02
178 01853 เกษม ชัยฑวังกูล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-07-02
179 02712 นิภา นิมมานเศรษฐกุล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-07-02
180 03142 ยรรยง เลาหุไรกุล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-07-02
181 04734 วันชัย เลิศสุรัง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-07-07
182 03325 อุกฤษฎ์ พัฒสุข เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-07-07
183 03321 ธาตรี สารีบุตร สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-07-10
184 01407 อนุชา ใจกล้า ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-07-10
185 02915 อัครเดช พงษ์ศักดิ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-07-10
186 05656 อาภาสี นาคสุข ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-07-16
187 05640 สุภัทรดิส แย้มนิยม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-07-21
188 05251 วิจิตร บุญกว้าง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-07-21
189 01667 ศิลารัตน์ ท่าชัย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-07-21
190 03545 นัทชธีร์ญา บัวสรวง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-07-21
191 02809 เกรียงไกร ไชยแก้ว ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-07-21
192 03545 นัทชธีร์ญา บัวสรวง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-07-21
193 03478 ยุทธนา บุญแจ่ม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-07-21
194 04321 ศักดิ์ชัย หงษ์พันธ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-07-21
195 01362 วัฒน มีชัย เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-07-21
196 05051 สิทธิชัย พัฒนะมนตรี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-07-21
197 03913 จรัล สงขำ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-07-24
198 00718 วราภา เจียรภัทรานนท์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-07-24
199 05417 วีระพงษ์ จาติกานนท์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-07-29
200 03644 เสาวณิต อำภา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-07-29
201 04194 มานิตย์ วิเวก ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-07-29
202 01056 วันชัย บุญธกานนท์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-07-29
203 04494 ยุทธศักดิ์ ดิษยพงษ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-07-30
204 02177 ปรัชญา ทองงาม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-07-30
205 05687 พิชามญชุ์ โมเหล้น สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-07-31
206 04825 กรกต เจริญศรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-07-31
207 04504 อดิศร วงค์เกี่ย สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-08-01
208 03006 วัลภา โสภิสเขื่อนขันธ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-08-01
209 03409 สันติ พัชรากิตติ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-08-01
210 01057 เตชินท์ อินทรสุทธิ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-08-01
211 04150 สุจิตต์ ทองพูล สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-08-06
212 03836 ภริดา รัตนไตรมาศ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-08-06
213 02780 ธัญญลักษณ์ กุลละวณิชย์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-08-06
214 04683 มนตรี พัฒนะเศรษฐกุล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-08-06
215 01413 สัญญารักษ์ ประภารวีวรรณ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-08-06
216 00758 โชคชัย เต๊ะขันหมาก เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-08-06
217 06047 ดนุสรณ์ วุ่นเหลี่ยม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-08-07
218 02297 จักราวุธ คำจีระ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-08-14
219 02205 อารีรัตน์ รอดแก้ว ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-08-14
220 04623 น้ำทิพย์ แซ่ลิ้ม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-08-14
221 01207 เฉลิมศักดิ์ จันทวะรี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-08-14
222 02686 สมมาตร์ บุญหนู เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-08-14
223 02939 นัทธพัชร์ ปิยะอัศวจินดา เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-08-14
224 05344 มนัส บุญก่อเกื้อ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-08-18
225 03894 สราวุธ วังทอง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-08-18
226 03504 ศศิวิมล รุ่งนนทรัตน์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-08-18
227 02893 วรัญญู อัจฉริยชีวิน สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-08-21
228 01861 วนิดา บุญภิรักษ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-08-21
229 03461 เชาวฤทธิ์ เกิดช่าง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-08-21
230 02101 สาโรจน์ จิตประสงค์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-08-21
231 02319 ชายชาญ บุณยเลขา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-08-21
232 04419 กวี ปลื้มจิตต์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-08-21
233 05938 วีรยุทธ ปิงวัง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-08-21
234 04299 ปิยะพล เครือรัตน์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-08-21
235 03122 อโนทัย รัตนถิตะกุล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-08-21
236 02147 สิตานันท์ ลาภไพบูลย์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-08-21
237 02464 ฐิตารีย์ นันทิจารุโรจน์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-08-22
238 03680 พิเชฐ บุญทันเสน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-08-22
239 05569 ปรีญาภรณ์ สุวรรณการณ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-08-28
240 05224 จุฑารัตน์ ไชยมงคล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-08-28
241 03873 พรพรรณ ตรีพาทย์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-08-28
242 03922 วิกุล แซ่ลี้ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-08-28
243 04689 ณัชพล ภู่ถาวร รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-08-28
244 00173 ณัฎฐ์คเณศ วรกฤตจิราเจตน์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-09-01
245 02119 โยธิน เผื่อให้ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-09-03
246 01142 ทวีโรจน์ พงษ์ใหม่ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-09-03
247 05930 พนมรัตน์ เพชรชัย สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-09-05
248 05255 เทอดพงษ์ ทุพแหม่ง สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-09-05
249 02154 ธวัชชัย เกิดพิมาย
(ว่าที่ ร
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-09-05
250 03223 ไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-09-05
251 02409 พิทักษ์ สังข์เงิน เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-09-08
252 03537 สมพงษ์ แก้วทอง สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-09-10
253 00430 ธีระ ผุดผ่อง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-09-10
254 04246 รังสรรค์ ไชยเสนา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-09-10
255 05001 ยุทธนา ปลัดศรีช่วย สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-09-15
256 05828 พิทูร จันทร์ทิพย์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-09-17
257 03536 ก่อเกียรติ ทิพรังษี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-09-17
258 04901 นเรศ สุดพุก รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-09-17
259 01432 ธวัชชัย แพงเพชร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-09-17
260 00813 พงษ์สันติ์ บุญสรรค์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-09-17
261 03817 พงศ์สุรฉัฐ อักษรศรี สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-09-19
262 03847 อาคม มานะ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-09-19
263 01817 สุนันท์ นาทอง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-09-30
264 04134 อัครพล เนื่องฤทธิ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-09-30
265 01104 ณุพงศ์ จันทร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-09-30
266 01523 สรวิศ พงษ์เก่า เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-09-30
267 00402 จรัญ สิงห์ทอง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-10-02
268 03242 สุขเกษม โพธินาค รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-10-02
269 05270 ฉันท์ เรืองคำ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-10-07
270 04170 นัทที แสงสุรินทร์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-10-07
271 05007 กุลิสรา ยืนนาน ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-10-10
272 05007 กุลิสรา ยืนนาน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-10-10
273 00511 โฆษิต ทองเย็น เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-10-14
274 02686 สมมาตร์ บุญหนู เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-10-14
275 03460 วัฒนพล พูลสุข สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-10-30
276 04168 ณิชา ศรีจันทรนนท์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-10-30
277 03045 เทิดศักดิ์ กันหานนท์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-10-30
278 03536 ก่อเกียรติ ทิพรังษี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-10-30
279 04940 ประยุทธ ชื่นอุดม
(ว่าที่ ร.ต
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-10-30
280 03997 ทินกร สุขศิริ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-10-30
281 02626 ภัทรา ผลทรัพย์เจริญ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-10-30
282 04428 สุรัตชัย พูลศรี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-10-30
283 03111 เชาวลิต เหลืองงาม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-10-30
284 00153 ชาติชาย ธรรมการุณย์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-10-30
285 00891 เพ็ญศรี ภาณุโสภณ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-11-05
286 03370 อภิเชษฐ รัตบุตร รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-11-05
287 01905 อรรถกร นิ่มประเสริฐ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-11-05
288 04756 จณา พืชจันทร์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-11-10
289 05640 สุภัทรดิส แย้มนิยม สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-11-10
290 06012 พิมพ์ชนก ปาปะแพ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-11-10
291 03349 สมคเนย์ เติบสูงเนิน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-11-10
292 05557 กิติภูมิ จันทร์สุริยศักดิ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-11-10
293 05557 กิติภูมิ จันทร์สุริยศักดิ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-11-10
294 05986 อดิศร คงพล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-11-10
295 04327 วัชรินทร์ สรคุปต์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-11-10
296 02127 พวงเพ็ญ จรรยพงษ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-11-10
297 03791 สมควร อินม่วง สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-11-11
298 02336 วุฒิชัย สังขรัตน์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-11-11
299 04616 ญาณวุฒิ เจริญรวีกุล สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-11-13
300 05987 ปภัสร์ มีแก้ว สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-11-13
301 03072 พิสิษฐ์ ธำรงลักษณ์กุล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-11-13
302 01605 ลฐิญา โทณวรรณากร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-11-13
303 05499 สุพรรณ มูลอาสา สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-11-18
304 01029 ธีระ เส้งประถม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-11-18
305 02817 ศศมน ศุภรานนท์รัตน์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-11-18
306 01047 เทอดพงศ์ ซุงสุวรรณ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-11-18
307 02978 พลากร ศรีกรุณา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-11-18
308 05264 อนุรักษ์ ยงศรี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-11-18
309 04450 มนัสนันท์ วสุลีวรรณ์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-11-28
310 00710 ลิขิต ยอดเสน่หา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-11-28
311 01532 อาม หวังงำทรัพย์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-11-28
312 00330 ระพีภัทร์ ปาลกะวงศ์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-11-28
313 00038 นัฎฐ์ อุตตโรทัย สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-11-28
314 00081 จักรชัย บาลี สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-11-28
315 02543 ดุษณีพรรณ วายุภักตร์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-11-28
316 00163 วิบูลย์ พีรอังกูร สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-11-28
317 01530 โสภณ บุญสม สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-11-28
318 01538 สุรชัย เจนสมบูรณ์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-11-28
319 00379 สุรชัย ยิ่งชล สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-11-28
320 00046 บัลลังก์ ปึงเจริญกุล สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-11-28
321 00111 สิริเดช วงศ์สลี สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-11-28
322 00539 ปรีชา แก้วพันธุ์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-11-28
323 02856 มนต์ แสงแก้ว สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-11-28
324 00172 วรเดช เพ็ชร์ศรี สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-11-28
325 03613 กิตติ ปิ่นแก้ว รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-11-28
326 01660 ณัฐพงศ์ รัตนภรณ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-11-28
327 01953 กฤษชัย ก้านขุนทด เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-11-28
328 01253 สุพรรณี ฟูกำเนิด เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-11-28
329 04926 สนุวัฒน์ พรมวิชัย สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-12-01
330 02687 สุคนธศักดิ์ เฉลิมมิตร ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-01
331 02108 อังคณา เวียงคำ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-01
332 02108 อังคณา เวียงคำ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-01
333 04145 ชัยวัฒน์ แก้วปินใจ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-01
334 03373 เอกราช ชมชื่นมีกุล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-01
335 04391 ภัทรพร วัฒนวิภาพร รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-12-01
336 00653 เรืองยศ ตั้งชนะชัยอนันต์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-12-01
337 00925 จินดา เปียโสม เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-12-01
338 05493 พิภพ สุขแสง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-12-01
339 05209 สิทธิกร พุ่มพวง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-12-02
340 05170 สุวัฒน์ นวลสาย สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-12-04
341 04800 รณชัย อัมภรัตน์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-12-04
342 05224 จุฑารัตน์ ไชยมงคล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-04
343 02416 อุทัย พูนขุนทด รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-12-04
344 01227 วิบูลย์ ศรชัยจรัสแสง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-12-04
345 02642 เศรษฐพัส อรรจนานันท์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-12-04
346 03361 กันตวิชญ์ หนองน้อย เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-12-04
347 04393 คณพศ ใจสอาด สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-12-16
348 05747 สุนทร วุฒิกิจ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-16
349 05684 พัชรีพรรณ วัชรมัยกุล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-16
350 02330 ทรงคิด แสงมนต์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-16
351 04570 ศศิธร สุขประดิษฐ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-16
352 02174 นันทนา บุญเกิดลาภ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-16
353 03768 โสฬศ จันทรสิทธิ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-16
354 01667 ศิลารัตน์ ท่าชัย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-16
355 04570 ศศิธร สุขประดิษฐ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-12-16
356 05467 นันทวัฒน์ จิตรเอื้อ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-12-16
357 05506 จุฑาทิพ พาชิยานุกูล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-12-16
358 03890 สถิตย์ บุญหาร รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-12-16
359 05684 พัชรีพรรณ วัชรมัยกุล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-12-16
360 04917 ณัฏฐพงศ์ มานีมาน เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-12-16
361 05607 เอกสิทธิ์ สีสา สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-12-18
362 06150 ไพรสิทธิ์ สายสินธุ์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2557-12-18
363 04943 เกียรติศักดิ์ สิงห์สาคร ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-18
364 05723 สำราญ ปิงวัง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-12-18
365 03791 สมควร อินม่วง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-12-18
366 03213 นรา ประสมทรัพย์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-12-18
367 03482 วรพงษ์ วงศ์กิตติดำรง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2557-12-18
368 04205 สงขลา ปาณชาติ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-22
369 03489 ดำรง ขวัญวารี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-22
370 04768 อรุณรัตน์ ติดตารัมย์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2557-12-26
371 03716 สุพจน์ เข็มมา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-12-26
372 02892 กษิดิศ บุญศิริ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-12-26
373 00140 นิคม วานิชคราม สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2557-12-30
374 05494 สถิตย์ พรหมศร รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2557-12-30