รายการจ่ายสวัสดิการปี 2556

ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ นามสกุล ประเภท จำนวนเงิน วันที่จ่าย
1 04192 บรรพต เทียนชัย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-01-09
2 05030 เมธา เพชรศรี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-01-09
3 01815 ยุพวรรณ ศิลสังวรณ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-01-09
4 04436 ชยพล บุรภรณ์ภัทร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-01-09
5 01130 สายันต์ พรมภักดี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-01-14
6 04568 กิตติพงศ์ กิ่งชัย เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-01-14
7 02372 สาลี่ สิทธิมงคล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-01-14
8 05400 อาทิตยา กุมภะ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-01-15
9 00876 เสถียร สุทธิ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-01-17
10 02864 เอกพจน์ ชมภูศรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-01-17
11 04733 กฤษฎิ์ บุญพ่วง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-01-17
12 05117 กัมพล ศิริสวัสดิ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-01-17
13 01091 วิชิต กุญแจทอง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-01-18
14 03303 มานิตย์ อารีผล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-01-22
15 03646 วันชัย เลิศกิจเจริญผล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-01-22
16 04816 พงษ์ศักดิ์ แซ่ลิ้ม สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-01-29
17 04899 ศักดิ์สุริยา ชำนาญกุล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-01-29
18 03486 สุณี บุษยรัตน์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-01-29
19 04218 อนุสรณ์ ฤทธิ์ไธสง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-01-31
20 04615 วัชระ ทองบุญชู รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-01-31
21 04615 วัชระ ทองบุญชู รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-01-31
22 02463 ก้องพิภพ แต่งแดน เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-02-01
23 00516 มานพ อัชชวลาพร
(จ.ส.อ.)
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-02-05
24 04171 โอภาส จิ๋วหยี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-02-05
25 04689 ณัชพล ภู่ถาวร รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-02-07
26 03250 เชาวฤทธิ์ โสภี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-02-07
27 02034 กรี ละอองเดช เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-02-07
28 01170 นคร โพธิเจริญ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-02-12
29 02174 นันทนา บุญเกิดลาภ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-02-12
30 05606 ปิยังกูร จันหอม สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-02-14
31 04981 พิเชษฐ บุญมี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-02-14
32 04467 ฐิติมา อินอ่อน ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-02-14
33 04467 ฐิติมา อินอ่อน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-02-14
34 03157 สุริยา สายเสมา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-02-14
35 04467 ฐิติมา อินอ่อน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-02-14
36 05360 ธรรม์กมล คำนูณเศรษฐ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-02-14
37 00289 มาลัย เกิดแสง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-03-05
38 01580 พิชัย พิริยะธนวัฒน์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-03-05
39 04231 วรพล มาตวงษ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-03-07
40 01195 นัธทวัฒน์ ศรีรัตนะภัสร์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-03-07
41 05145 เอกรัตน์ เอี่ยมยอด รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-03-07
42 03305 วิสูตร พรมชาวเฉียง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-03-07
43 02760 แสนศักดิ์ ภู่หว่าง สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-03-08
44 05100 ศรณ์กริช โสภาเลิศพิทักษ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-03-15
45 02286 กาญจนา ปุยเจริญ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-03-15
46 04192 บรรพต เทียนชัย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-03-15
47 05104 ธนวิทย์ เทวยุรัง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-03-15
48 02286 กาญจนา ปุยเจริญ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-03-15
49 04505 ประพัสพล มูลพงษ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-03-15
50 05225 เมธา เทียนดี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-03-15
51 05684 พัชรีพรรณ วัชรมัยกุล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-03-28
52 03955 บุญเรือน เพ็ชรตาหนู เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-03-29
53 00810 สมบัติ ใจชอบ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-04-02
54 03677 โฆสิต เอ่งฉ้วน ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-04-10
55 04612 พันธวุธ พุทธไทย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-04-10
56 03957 ภาณิศา ขวัญบุรี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-04-12
57 04360 พิพัฒน์ จิราพงษ์ธรานิติ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-04-19
58 03684 เจษฎา พลกาล สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-04-23
59 04591 ฉันทวัฒน์ ถิรวัฒน์ตระกูล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-04-23
60 01956 วิชัย สุเวชยถาวร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-04-23
61 02861 นิพนธ์ โฉมงาม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-04-24
62 03670 ประพัฒน์ ทนงคงสวัสดิ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-04-24
63 03042 ธวัชชัย ตันเจริญทรัพย์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-04-30
64 05445 ภูทิวศร เพิ่มสมบัติ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-04-30
65 02789 กิตติพัฒน์ ดารากร ณ
อยุธยา
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-04-30
66 04172 ชลทิตย์ กลิ่นอภัย เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-04-30
67 04206 กิติพัฒน์ สุขคำชา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-05-03
68 00168 วีระพล พรหมสาขา ณ
สกลนคร
เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-05-10
69 04988 ศุภชัย ศิริผล สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-05-14
70 04368 รณภพ โตพาณิชย์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-05-14
71 00304 ทวีศักดิ์ คุณาชีวะ
(ว่าที่ ร.ต
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-05-14
72 04713 ภณิดา พัฒนกาญจน์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-05-14
73 03194 อุบลรัตน์ วิหครัตน์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-05-20
74 03434 ชัยยันต์ พบลาภ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-05-21
75 03434 ชัยยันต์ พบลาภ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-05-21
76 05449 รุ่งโรจน์ แสงจำปา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-05-21
77 02899 ประสงค์ สิทธิจู รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-05-21
78 04222 ชัยวิชิต สนิทวาจา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-05-21
79 04852 อำนวย สาครชลธาร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-05-21
80 00918 จุฑามาส แสงโชคานนท์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-05-21
81 04850 วิโรจน์ เครือเนตร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-05-22
82 03935 พัชรดา ขำปัญญา สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-05-27
83 00738 มานะ กรัยวิภาส ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-05-27
84 03860 อุษณีย์ ถิระนันท์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-05-27
85 00146 ทนงศักดิ์ หวังวงศ์เจริญ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-05-27
86 03806 สิริภพ พรหมประสิทธิ์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-05-27
87 03860 อุษณีย์ ถิระนันท์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-05-27
88 02110 อนันต์ อินต๊ะสาร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-05-27
89 03880 สุมิตร สนทนา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-05-30
90 02637 ภิญโญ หอมรื่น รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-05-30
91 04217 บิณฑ์ อินใจกุล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-05-30
92 05458 พิเชฐ เผือกหอม เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-05-30
93 02857 ทรงวุฒิ รินเชื้อ สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-06-06
94 05468 สมเกียรติ ทองทวีทรัพย์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-06-06
95 02154 ธวัชชัย เกิดพิมาย
(ว่าที่ ร
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-06-06
96 02484 สมเกียรติ เดชชาย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-06-06
97 03395 พิทักษ์ ขันทองเฮ้า เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-06-06
98 03322 จักรพงษ์ ศรีระวงศ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-06-06
99 04652 ต่อศักดิ์ คงคาวารี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-06-12
100 02719 สมบูรณ์ พันธุ์จันทร์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-06-12
101 04608 อภิชาติ สมนึก ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-06-12
102 05828 พิทูร จันทร์ทิพย์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-06-12
103 04350 วัลลภ ไหลอ่อน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-06-12
104 03447 อุทัย บุญจง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-06-12
105 04148 ธวัชชัย เอื้อศรี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-06-12
106 01945 พิพัฒน์ วงษ์เสงี่ยม เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-06-12
107 04257 จินตนา สิทธิแก้ว สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-06-18
108 00209 โอน บุญมาก ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-06-18
109 01845 ธรรมนูญ อามาตย์เสนา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-06-18
110 04093 วุฒิไกร ทองคำใส รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-06-18
111 05703 อนุพงศ์ ดวงจันทร์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-06-18
112 03991 กฤษณะ องคะลอย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-06-18
113 02716 ดิเรก ธรรมวิริยะวัฒน์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-06-24
114 04281 ธวัชชัย นามสิน เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-06-24
115 01259 ปฏิภาณ จารุดิลกกุล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-06-24
116 02407 พนมพร คำเภา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-06-26
117 01394 สุรพงษ์ ธานินทราวัฒน์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-06-26
118 02085 พรพิรุณ ภูมิกิตติสวัสดิ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-07-03
119 05127 กลสวัน โอวาท รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-07-03
120 01297 เฉลิม กลิ่นวัน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-07-03
121 05161 นรณัฏฐ์ สิมารัตน์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-07-03
122 04430 สมเกียรติ วิมลศรี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-07-03
123 00115 ประถม เงินวิจิตร
(ส.อ.)
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-07-04
124 02304 ชูสินธุ ธรรมดี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-07-08
125 02687 สุคนธศักดิ์ เฉลิมมิตร ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-07-11
126 01806 ละออง ศรีอ่ำ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-07-11
127 05050 ภานุวัฒน์ จีนาวุธ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-07-11
128 03306 สุริยันต์ ประนัดตัง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-07-19
129 00804 จรัญ นาคเกิด รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-07-19
130 03215 ศักดา รัตนอัมพร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-07-19
131 02888 ธานี วงศ์ทิม สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-07-31
132 02237 อนิรุทร์ อัมพวา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-07-31
133 02085 พรพิรุณ ภูมิกิตติสวัสดิ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-07-31
134 04496 ไพรสาร หิรัญบุตร์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-07-31
135 02888 ธานี วงศ์ทิม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-07-31
136 04374 ณธกร ฉะอ้อนศรี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-07-31
137 02740 จิรัชญา ไหลอ่อน เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-07-31
138 05077 ณัฐชา จรเสนาะ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-08-05
139 00208 ยุพา ยวงศรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-08-05
140 04274 พิทักษ์ ศาลาทอง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-08-05
141 03732 กฤติยา ประทานชีวินทร์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-08-06
142 05545 ทวีทรัพย์ เกิดศรีเสริม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-08-06
143 02682 ศรัณย์ เกิดประเสริฐ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-08-06
144 03189 ปฐมพงศ์ ชี้ทางดี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-08-06
145 05018 สัพพัญญู บุญเจริญ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-08-06
146 03358 สุพัฒน์ แก้วสะเทือน เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-08-09
147 00069 อัจฉรา ศรีกรณ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-08-13
148 04825 กรกต เจริญศรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-08-13
149 04988 ศุภชัย ศิริผล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-08-13
150 01315 กฤษฏากร สร้อยทอง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-08-13
151 00289 มาลัย เกิดแสง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-08-13
152 00743 วิชัย ผลวานิชย์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-08-15
153 02823 อัศวิน ปุมไธสง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-08-15
154 02997 ธนเดช วงศ์คำทา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-08-19
155 04458 นิรุตติ์ โพธิ์ปาน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-08-19
156 05807 สุระ ปิงกันทา สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-08-22
157 05393 ไพโรจน์ พรมจันทร์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-08-22
158 01132 ไชยฉัตร เชื้อสุข ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-08-22
159 04820 ธนาธิษณ์ สง่าเม่น รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-08-22
160 03923 ธวัชชัย ศรณรงค์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-08-23
161 05400 อาทิตยา กุมภะ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-08-23
162 02424 พงศ์ผกา ศรศรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-08-23
163 04592 อภิญญา ลาดเข่ง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-08-23
164 02424 พงศ์ผกา ศรศรี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-08-23
165 03923 ธวัชชัย ศรณรงค์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-08-23
166 01153 ศุภณัฐ อยู่เย็น ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-08-29
167 01212 ธนทัต จันจุฬา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-08-29
168 04608 อภิชาติ สมนึก เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-09-02
169 05400 อาทิตยา กุมภะ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-09-10
170 03892 สมยศ นาอ่าง สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-09-11
171 03285 อภิชัย หาญคำภา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-09-11
172 02263 คมสัน ศักดิ์ศรีวัฒนา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-09-11
173 04863 อนุชา กองสี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-09-11
174 02207 ไตรภพ กุดเลา สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-09-20
175 02080 ปกครอง ชาญโลหะ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-09-20
176 02380 กิตติ แจ่มสว่าง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-09-20
177 03336 กิตติพงศ์ ทั่งสอ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-09-20
178 02809 เกรียงไกร ไชยแก้ว เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-09-20
179 03247 ศรัณย์ พัฒนรัฐ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-09-20
180 04443 การันต์ แก้วชัย สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-09-26
181 04668 กอบกุล ธิกะ สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-09-26
182 03644 เสาวณิต อำภา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-09-26
183 01232 เกษม ปะฏิวาโห ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-09-26
184 02339 พนิดา ธิติปรีชา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-09-26
185 02441 ศิริพรรณ ศรีสว่าง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-09-26
186 02323 เกียรติสุดา มะกล่ำทอง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-09-26
187 04185 พงษ์พิชา บุญทัน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-09-26
188 00423 วรายุทธ จันทรสงค์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-09-26
189 01147 พิสิษฐ์ ชุนกวง ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-10-01
190 00002 ณัฐชาติ จารุจินดา เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-10-03
191 02124 ธานินทร์ เจริญผล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-10-03
192 04392 ธราพงษ์ โคตรแปร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-10-07
193 02553 ประสพโชค นิ่มเจริญ สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-10-14
194 01885 นันทวรรณ อิงคภากร ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-10-14
195 02885 อัจฉรา หาญนัทธี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-10-14
196 01054 รังสรรค์ ทองสร้อย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-10-14
197 03995 ชาติชาย ช่วงโชติ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-10-14
198 02118 กุลินชญา เต็มธนาโชติ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-10-14
199 04333 ศฏภา อ่อนนวล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-10-14
200 03768 โสฬศ จันทรสิทธิ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-10-18
201 00395 สุนทร กิตติกิจเจริญ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-10-18
202 02924 วิทยา จันทะมล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-10-18
203 02237 อนิรุทร์ อัมพวา เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-10-22
204 04761 เฉลิมเกียรติ พรรค์พิทักษ์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-11-04
205 05497 มัณนิการ์ ยอดสวัสดิ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-11-04
206 02731 สัญชัย เหลืองอุดม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-11-04
207 02971 ประพันธ์ ศูนย์กลาง เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-11-04
208 04768 อรุณรัตน์ ติดตารัมย์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-11-04
209 00069 อัจฉรา ศรีกรณ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-11-04
210 03878 พิเชฐ จันทร์สว่าง สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-11-05
211 04272 พิจักษณา บุญยะประสิทธิ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-11-05
212 00803 สุรินทร์ ใจห้าว เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-11-05
213 02023 สนั่น พุ่มจันทร์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-11-05
214 04217 บิณฑ์ อินใจกุล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-11-05
215 02118 กุลินชญา เต็มธนาโชติ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-11-05
216 03394 สัจจา เนาวคุณ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-11-05
217 01847 ต่อศักดิ์ เกษมุติ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-11-11
218 01871 กาญจนา กัลยาณสุโข ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-11-11
219 05242 ประสิทธิ์ เปลี่ยนศรี เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-11-11
220 01170 นคร โพธิเจริญ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-11-12
221 02471 นันท์นภัส วินิจสานันท์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-11-14
222 03086 คำแพง ส่งเสริม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-11-14
223 04943 เกียรติศักดิ์ สิงห์สาคร ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-11-18
224 05580 พิพัฒน์ อุดม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-11-18
225 03461 เชาวฤทธิ์ เกิดช่าง รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-11-18
226 01210 สง่า พันธุ์สุข รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-11-18
227 02222 สิทธิเดช บรรเลงจิต เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-11-18
228 01776 ยอดรัก เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-11-18
229 01930 สำเริง เยาวกูล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-11-19
230 03993 พนม โกสีย์ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-11-28
231 04145 ชัยวัฒน์ แก้วปินใจ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-11-28
232 05642 สุวิทย์ วีระเผ่า ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-12-03
233 05545 ทวีทรัพย์ เกิดศรีเสริม ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-12-03
234 05149 นิวัติ ตามนัด รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-12-03
235 04256 เกียรติยศ ปัญโย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-12-03
236 03086 คำแพง ส่งเสริม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-12-03
237 03698 วริทธิ์ธร นาทธราดล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-12-03
238 02685 สุริยพล สุวรรณนที
(ว่าที่
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-12-09
239 02772 ถวัลย์ จันทิมา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-12-09
240 01529 ประสพ ทับทิม เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-12-09
241 04258 ไชยา สิมาขันธ์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-12-09
242 00033 ชิษณุชา โทณะวณิก สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-11
243 00137 วิชัย พรกีรติวัฒน์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-11
244 02478 วีระ พันธุ์ทอง สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-11
245 00179 ชาลี ผลยาม สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-11
246 00475 พิพัฒน์ ใจใส สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-11
247 00272 จัตราพงษ์ สุขไม่วาย สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-11
248 00490 อภิสิทธิ์ สมิตติพัฒน์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-11
249 00320 ชัยวัฒน์ อินทร์แนม สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-11
250 00157 ธีรพัฒน์ ชนะนนท์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-11
251 00477 สิริกุล นุ่นประดิษฐ์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-11
252 00833 สมชาย เจิมเจิดพล สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-11
253 02264 วัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-11
254 00281 ภาวนา วีระเศรษฐกุล สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-11
255 00347 ประเสริฐ เพ็งจุ้ย สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-12
256 00335 ประกิจ นภาลัย สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-12
257 00351 คณินท์ เปี่ยมสง่า สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-12
258 01644 อารีย์ แย้มวิบูล สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-12
259 00185 พงศธร พลรัฐ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-12
260 00521 กิตติภัทร์ เรืองรังษีรัตน์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-12
261 00334 ธนิสร์ ถาวโร สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-12
262 01856 อำนาจ สุวรรณนิโรจน์ สมาชิกเกษียณ 10,000.00 2556-12-12
263 03240 วินัย พิพัฒน์ปรีชากุล สมาชิกสมรส 1,000.00 2556-12-13
264 03240 วินัย พิพัฒน์ปรีชากุล รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-12-13
265 05195 มานพ เชื้อลิ้นฟ้า รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-12-13
266 02236 ธนัท อบแย้ม เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-12-13
267 03995 ชาติชาย ช่วงโชติ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-12-16
268 00624 สุลักษณ์ ชลออยู่
(น.ท.หญิง)
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-12-16
269 04408 สิทธิชัย ไทยแสน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-12-16
270 01504 สมชาย ศรีคำแขก ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-12-19
271 02429 เกรียงศักดิ์ เหมือนใจ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2556-12-19
272 04088 ธรรมสิงห์ สุดสงวน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-12-27
273 04213 จิรพัฒน์ ปรัชญานิติ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2556-12-27
274 00681 สมรส แก้วมงคล เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-12-27
275 04355 สุมลทา อุทธาเครือ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-12-27
276 01021 ชยากร เลี้ยงรื่นรมย์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2556-12-27