รายการจ่ายสวัสดิการ พ.ย.-ธ.ค. 55

ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ นามสกุล ประเภท จำนวนเงิน วันที่จ่าย
1 01212 ธนทัต จันจุฬา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-11-02
2 04652 ต่อศักดิ์ คงคาวารี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2555-11-02
3 03248 อนันต์ มิ่งอั๋น เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2555-11-02
4 01889 สมบูรณ์ พัฒนาวิจิตร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2555-11-02
5 02817 ศศมน ศุภรานนท์รัตน์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2555-11-02
6 01619 จ.วิศาล มีเพียร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2555-11-07
7 05400 อาทิตยา กุมภะ สมาชิกสมรส 1,000.00 2555-11-12
8 03905 ธีระวัฒน์ ดำรงโฆษิต สมาชิกสมรส 1,000.00 2555-11-19
9 03905 ธีระวัฒน์ ดำรงโฆษิต รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2555-11-19
10 03887 ชุติภาส สวัสดี รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2555-11-19
11 02291 สุวัฒน์ สมบูรณ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-11-21
12 02554 วีรเดช งามรุ่งนิรันดร์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2555-11-27
13 04368 รณภพ โตพาณิชย์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2555-11-27
14 05161 นรณัฏฐ์ สิมารัตน์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2555-11-30
15 04029 จิรายุ ท้วมสมบูรณ์ สมาชิกสมรส 1,000.00 2555-11-30
16 04825 กรกต เจริญศรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-11-30
17 03036 ประเทือง พูลเพิ่ม เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2555-11-30
18 01426 ชีพชัย มหาชนะวงศ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-12-11
19 03463 ศุภกิจ รามัญ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-12-11
20 03265 ภัทรพงษ์ มะหะหมัด รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2555-12-11
21 02987 โกวิท ร่องแก้ว เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2555-12-11
22 00505 เป็นสุข บุญยะโกวิทย์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-12-13
23 03016 วิทวัส อุทยารัตน์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-12-13
24 05508 จิราพร มากรักษา ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-12-13
25 03016 วิทวัส อุทยารัตน์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-12-13
26 01232 เกษม ปะฏิวาโห ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-12-13
27 05003 ภาณุ บูรพา รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2555-12-13
28 03298 กฤษณะ รักษาสุข ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-12-14
29 03554 วิบูลย์ อ่อนอุทัย รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2555-12-14
30 04395 กฤษฏ์ เพชรคอน รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2555-12-14
31 02554 วีรเดช งามรุ่งนิรันดร์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2555-12-14
32 02340 สมศักดิ์ เกตุแจ่ม เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2555-12-14
33 02733 ก้อนทอง ธรรมบุตร รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2555-12-19
34 02092 ยุทธนา นาคฉัตรีย์ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2555-12-19
35 01020 กิตติ วิศิษฐ์สรไกร เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2555-12-19
36 00343 สุรพล การวัฒน์เจริญ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2555-12-19
37 02154 ธวัชชัย เกิดพิมาย
(ว่าที่ ร
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-12-20
38 01079 ภาณุมาศ ไพรวัลย์ทิพย์กุล ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-12-20
39 05558 อาทิตย์ เกตุงาม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2555-12-20
40 04239 ดำรงศักดิ์ สายะ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2555-12-20
41 02117 สุนทร คงประเสริฐ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-12-24
42 05095 อมรศักดิ์ เงินปุ้น รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2555-12-24
43 03964 วชิระ ศรีวิเศษ รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2555-12-24
44 05576 เอกชัย ปราบนคร สมาชิกสมรส 1,000.00 2555-12-28
45 03040 สุร อินทรพงษ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-12-28
46 02456 วิภาษณีย์ บูรณศักดิ์ศรี ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-12-28
47 04536 ดนุพงศ์ ศรีถนอมวงศ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000.00 2555-12-28
48 02410 ศุภกิจ ทองเอม รับขวัญทายาทใหม่ 1,000.00 2555-12-28
49 02209 สามารถ แก้วจรัสฉาย เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2555-12-28
50 04221 ปรีชา ประทุมยศ เงินทำบุญงานศพ 5,000.00 2555-12-28