การฝากเงิน

 

การฝากเงิน

1. หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
1.1 ประเภทฝากเงินรับดอกเบี้ยรายงวด
1. จำนวนเงินที่ฝากขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 10,000.00 บาท/ครั้ง
2. เงินต้นที่ฝากและหรือดอกเบี้ยที่ได้รับ จะถอนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน

หากถอนเกิน 2 ครั้ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 1% ของจำนวนเงินที่ถอนครั้งต่อไป

3. จำนวนเงินฝากแต่ละครั้งต้องฝากไว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ หากฝากไม่ครบ 6 เดือน เฉพาะจำนวนเงินที่ถอนออกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ธรรมดา
4. ดอกเบี้ยเงินฝากคิดรายวันตามจำนวนเงินคงเหลือ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คือ วันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน โดยทบเป็นเงินต้น
5. การถอนยอดเงินฝากแต่ละครั้ง สหกรณ์จะให้ถอนตั้งแต่ยอดที่ฝากครั้งแรกเรียงตามลำดับไป
6. การถอนดอกเบี้ยเงินฝากหลังวันเข้าดอกเบี้ยแล้ว หากเป็นการถอนเฉพาะดอกเบี้ยทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการคำนวณดอกเบี้ยของเงินต้นสะสมในอัตราเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
7. อัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามประกาศของสหกรณ์ และไม่เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ย
1.2 ประเภทฝากเงินรับดอกเบี้ยรายเดือน
1. จำนวนเงินที่ฝากขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 100,000.00 บาท/ครั้ง
2. เงินต้นที่ฝาก จะถอนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน หากถอนเกิน 2 ครั้ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 1% ของจำนวนเงินที่ถอนครั้งต่อไป
3. จำนวนเงินที่ฝากแต่ละครั้งต้องฝากไว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ หากฝากไม่ครบ 6 เดือน เฉพาะจำนวนเงินที่ถอนออกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ธรรมดา
4. ดอกเบี้ยเงินฝากคิดรายวันตามจำนวนเงินคงเหลือ จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยไม่ทบเป็นเงินต้น
5. การถอนยอดเงินฝากแต่ละครั้ง สหกรณ์จะให้ถอนตั้งแต่ยอดที่ฝากครั้งแรกเรียงตามลำดับไป
6. การถอนดอกเบี้ยเงินฝาก ผู้ฝากจะต้องถอนดอกเบี้ยออกทั้งหมด และไม่ถือว่าเป็นการถอนครั้งที่ 1
7. อัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามประกาศของสหกรณ์ และไม่เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ย
2. หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์
1. ต้องฝากจำนวนเงินตั้งแต่ 100.00 บาท ขึ้นไป
2. ในการถอนเงินฝากแต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100.00 บาท
3. จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คือวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน โดยคิดรายวันตามยอดเงินคงเหลือ
3. หลักเกณฑ์การฝากเงินประจำ
1. ต้องฝากจำนวนเงินตั้งแต่ 100.00 บาท ขึ้นไป ต่อการฝาก 1 ครั้ง
2. ระยะเวลาฝาก

- 36 เดือน (3 ปี)

- 48 เดือน (4ปี)

3. เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 15 %
4. กรณีฝากไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด

- ระยะเวลาฝากไม่ครบ 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย

- ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันเปิดบัญชี และเสียภาษีดอกเบี้ย

4. หลักเกณฑ์การฝากเงินสินมัธยะ
1. ต้องฝากจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน และในวันที่เดียวกันของทุกเดือน
2. จำนวนเงินฝากต่อเดือน ตั้งแต่ 100.00 บาท และไม่เกิน 25,000.00 บาท และยอดฝากโดยรวมทั้งหมดเมื่อครบกำหนดต้องไม่เกิน 600,000.00 บาท
3. ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน ( 2 ปี )
4. ผู้ฝากจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ เมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
4.1 มีบัญชีเงินฝากเพียงบัญชีเดียว
4.2 กรณีฝากเงินในนามของตนเอง หรือคู่สมรส จะเป็นลักษณะการฝากร่วมกัน หรือแยกกัน จะมีบัญชีเงินฝากได้เพียงบัญชีเดียว
4.3 ผู้ฝากเงินจะต้องส่งหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

- สำเนาสูติบัตรของบุตรผู้เยาว์

หากผู้ฝากเงินไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จะมีผลให้ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก
5.
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากตามอัตราที่ประกาศ ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก
6.
กรณีไม่สามารถนำเงินฝากได้ภายในเวลาที่กำหนด จะขาดการฝาก หรือ ฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดทุกกรณีรวมกันเกินสองเดือนไม่ได้ จะมีผลให้ผู้ฝากเงินได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ตั้งแต่วันเปิดบัญชีจนถึงวันครบกำหนดหรือวันที่ปิดบัญชีและต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก
 

*การนำเงินฝาก(หรือถอน) สหกรณ์*

1. นำเงินสดมาฝาก (หรือถอน) ณ ที่ทำการสหกรณ์ โดยจะต้องนำเงินสดมาฝาก (หรือถอน) ภายในเวลา 09.30 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวการนำเงินฝาก (หรือถอน) จะบันทึกบัญชีเป็นวันถัดไป (เฉพาะยอดเงินที่ฝาก (หรือถอน) เกินวงเงินที่สหกรณ์ไม่สามารถจะเก็บไว้ได้ต่อวัน คือ 40,000.00 บาท)
2. โอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งมี 3 สาขา ดังนี้

ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด”

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทบัญชีออมทรัพย์

- สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-1-06662-6

- สาขามาบตาพุด เลขที่บัญชี 234-1-07512-6

- สาขา ปตท. เลขที่บัญชี 071-1-00302-5

***เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ธนาคารพิมพ์ชื่อสมาชิกและเลขที่สมาชิกลงในระบบการรับฝากเงินของธนาคารด้วย หากดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะต้องโทรแจ้งหรือ FAX เอกสารการโอนเงินให้สหกรณ์ทราบภายในวันที่ดำเนินการทุกครั้ง***

3. ให้สหกรณ์ส่งหัก ณ ที่จ่าย ในบัญชีเงินเดือนของสมาชิก ทั้งนี้จะต้องเป็นการฝากเท่ากันทุกเดือน
หมายเหตุ กรณีผู้ถอนเงินฝากไม่สะดวกที่จะมาติดต่อ ณ ที่ทำการสหกรณ์ กรุณาส่ง FAX. ใบถอนเงินฝากพร้อมแจ้งเลขที่บัญชีของท่านให้สหกรณ์ทราบก่อนล่วงหน้า 1 วัน (ยกเว้นกรณีฉุกเฉินแจ้งก่อนเวลา 09.00 น. ของวันทำการ) โทรศัพท์ (038) 759329 หรือ (038) 274390-5 ต่อ 5027-8 FAX. ต่อ 5027

การฝากเงิน

 

1. หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ

 

1.1  ประเภทฝากเงินรับดอกเบี้ยรายงวด

            1.   จำนวนเงินที่ฝากขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 10,000.00บาท/ครั้ง

2.      เงินต้นที่ฝากและหรือดอกเบี้ยที่ได้รับ  จะถอนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน                                        

     หากถอนเกิน 2 ครั้ง  จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 1% ของจำนวนเงินที่ถอนครั้งต่อไป

3.      จำนวนเงินฝากแต่ละครั้งต้องฝากไว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ    หากฝากไม่ครบ 6 เดือน  เฉพาะจำนวนเงินที่ถอนออกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ธรรมดา

4.      ดอกเบี้ยเงินฝากคิดรายวันตามจำนวนเงินคงเหลือ   จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน   คือ  วันที่ 31 มีนาคม  และวันที่ 30 กันยายน   โดยทบเป็นเงินต้น

5.      การถอนยอดเงินฝากแต่ละครั้ง  สหกรณ์จะให้ถอนตั้งแต่ยอดที่ฝากครั้งแรกเรียงตามลำดับไป

6.      การถอนดอกเบี้ยเงินฝากหลังวันเข้าดอกเบี้ยแล้ว  หากเป็นการถอนเฉพาะดอกเบี้ยทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการคำนวณดอกเบี้ยของเงินต้นสะสมในอัตราเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

7.      อัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามประกาศของสหกรณ์  และไม่เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ย

 

1.2  ประเภทฝากเงินรับดอกเบี้ยรายเดือน

1.      จำนวนเงินที่ฝากขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 100,000.00บาท/ครั้ง

2.      เงินต้นที่ฝาก  จะถอนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน                                                                             หากถอนเกิน 2 ครั้ง  จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 1% ของจำนวนเงินที่ถอนครั้งต่อไป

3.      จำนวนเงินที่ฝากแต่ละครั้งต้องฝากไว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ          หากฝากไม่ครบ 6 เดือน  เฉพาะจำนวนเงินที่ถอนออกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ธรรมดา

4.      ดอกเบี้ยเงินฝากคิดรายวันตามจำนวนเงินคงเหลือ   จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 ของเดือน                     โดยไม่ทบเป็นเงินต้น

5.      การถอนยอดเงินฝากแต่ละครั้ง  สหกรณ์จะให้ถอนตั้งแต่ยอดที่ฝากครั้งแรกเรียงตามลำดับไป

6.      การถอนดอกเบี้ยเงินฝาก ผู้ฝากจะต้องถอนดอกเบี้ยออกทั้งหมด และไม่ถือว่าเป็นการถอนครั้งที่ 1

7.      อัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามประกาศของสหกรณ์  และไม่เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ย