สิทธิประโยชน์

ประกันชีวิตประเภทอุบัติเหตุ
 
อายุสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือน ไม่ถึง4 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปถึง 8 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปถึง 12 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปถึง 16 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 400,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปถึง 20 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปถึง 24 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 600,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไปถึง 26 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 700,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไปถึง 28 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 800,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไปถึง 30 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 900,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 30 ปีขึ้น จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000.00 บาท
( มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป)
 

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
 
1. อายุสมาชิกไม่ถึง 2 ปี ได้รับ 20,000.00 บาท
2. อายุสมาชิก2-5 ปี ได้รับ 40,000.00 บาท
3. อายุสมาชิก5-10 ปี ได้รับ 80,000.00 บาท
4. อายุสมาชิก10-20 ปี ได้รับ 120,000.00 บาท
5. อายุสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ได้รับ 200,000.00 บาท
6. ครอบครัวสมาชิกรายละ 5,000.00 บาท
(บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่บรรลุนิติภาวะไม่เกิน 3 คน ศพละ 5,000 บาท )    
( มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป)
 


 
หลักเกณฑ์การส่งค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่แรกเข้าตามหลักเกณฑ์ของเงินได้รายเดือน ดังนี้
เงินได้รายเดือน(บาท) ถือหุ้นรายเดือน(บาท)
ต่ำกว่า 10,000.00 200.00
10,001.00 – 20,000.00 500.00
20,001.00 – 40,000.00 1,000.00
40,001.00 – 60,000.00 2,000.00
60,001.00 – 80,000.00 3,000.00
80,001.00 ขึ้นไป 4,000.00
( มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2548 เป็นต้นไป)