ระเบียบต่างๆ(2)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

ว่าด้วยสวัสดิการสังคม

พ.ศ. 2539

—————————

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 80(8) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2539 วันที่ 19 มิถุนายน 2539 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2539”

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2533 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2539 เป็นต้นไป
ข้อ 4. ให้สหกรณ์จัดให้มีบัญชีทุนด้านสวัสดิการสังคมไว้ในธนาคารอีกบัญชีหนึ่งต่างหากบัญชีเลขที่____________________________
ข้อ 5. เงินที่จะนำเข้าบัญชีเงินทุนนี้ คือ

 1. เงินที่สหกรณ์จัดสรรในที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ 22 (6)
 2. เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือหรือเงินอื่นใดที่รับจากองค์การหรือสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 3. เงินรายได้ อื่นๆ
ข้อ 6. ทุนนี้จะใช้จ่ายได้ก็เพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคมในหมู่สมาชิกและครอบครัว และวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. จัดบริการสาธารณประโยชน์ สร้างบ่อน้ำ สร้างและซ่อมแซมอาคารต่างๆ
 2. จัดสรรเพื่อดำเนินการตามเงื่อนไขและเจตนารมณ์ของผู้อุดหนุนหรือผู้บริโภค
 3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส่งเสริมการกีฬา และจัดบริเวณหมู่บ้านให้ถูกสุขลักษณะ
 4. ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่ประสบภัยธรรมชาติ หรืออัคคีภัยและภัยอื่นๆ เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้สหกรณ์
ข้อ 7. ในกรณีเงินทุนที่ได้รับจากข้อ 5 หากเจ้าของทุนได้กำหนดเงื่อนไขหรือเจตนารมณ์ใดๆ ไว้ในหนังสือ ก็ให้ถือเงื่อนไขและเจตนารมณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบนี้
ข้อ 8. ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชุดหนึ่ง 3-5 คน เพื่อรับผิดชอบและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์การดำเนินงานโดยสอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ เงื่อนไขหรือเจตนารมณ์ตามข้อ 7 และรายงานให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทราบ
ข้อ 10. คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินหรือมอบอำนาจให้
ข้อ 11. เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินแล้วก็ให้ผู้จัดการ หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมาย จากผู้จัดการเบิกจ่ายได้
ข้อ 12. การเก็บรักษา หลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตาม ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์
ข้อ 13. ให้สหกรณ์จัดทำบัญชีว่าด้วยเงินทุนด้านสวัสดิการสังคมแยกไว้โดยเฉพาะ และให้มีการปิดบัญชีปีละครั้ง โดยให้ถือรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์เป็นหลัก
ข้อ 14. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบนี้ ให้หารือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือเจ้าของทุนที่ให้การสนับสนุนทุนนี้
ข้อ 15. กรณีสมาชิกได้รับความเสียหายตามข้อ 6.4 และประสงค์จะขอความช่วยเหลือ ก็ให้สมาชิกผู้นั้นทำหนังสือเสนอคณะอนุกรรมการ (หากมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามข้อ 8) พร้อมด้วยหลักฐานประกอบ (หากมี) เพื่อเสนอกรรมการดำเนินการพิจารณา
ข้อ 16. ห้ามมิให้คณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินทุนนี้นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามข้อ 6 หากมีการจ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์คณะกรรมการดำเนินการผู้สั่งจ่ายต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืนสหกรณ์ทั้งหมด

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2539

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

ว่าด้วยสวัสดิการสังคม

พ.ศ. 2539

—————————

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 80(8) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2539 วันที่ 19 มิถุนายน 2539 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2539”

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2533 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2539 เป็นต้นไป
ข้อ 4. ให้สหกรณ์จัดให้มีบัญชีทุนด้านสวัสดิการสังคมไว้ในธนาคารอีกบัญชีหนึ่งต่างหากบัญชีเลขที่____________________________
ข้อ 5. เงินที่จะนำเข้าบัญชีเงินทุนนี้ คือ

 1. เงินที่สหกรณ์จัดสรรในที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ 22 (6)
 2. เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือหรือเงินอื่นใดที่รับจากองค์การหรือสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 3. เงินรายได้ อื่นๆ
ข้อ 6. ทุนนี้จะใช้จ่ายได้ก็เพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคมในหมู่สมาชิกและครอบครัว และวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. จัดบริการสาธารณประโยชน์ สร้างบ่อน้ำ สร้างและซ่อมแซมอาคารต่างๆ
 2. จัดสรรเพื่อดำเนินการตามเงื่อนไขและเจตนารมณ์ของผู้อุดหนุนหรือผู้บริโภค
 3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส่งเสริมการกีฬา และจัดบริเวณหมู่บ้านให้ถูกสุขลักษณะ
 4. ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่ประสบภัยธรรมชาติ หรืออัคคีภัยและภัยอื่นๆ เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้สหกรณ์
ข้อ 7. ในกรณีเงินทุนที่ได้รับจากข้อ 5 หากเจ้าของทุนได้กำหนดเงื่อนไขหรือเจตนารมณ์ใดๆ ไว้ในหนังสือ ก็ให้ถือเงื่อนไขและเจตนารมณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบนี้
ข้อ 8. ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชุดหนึ่ง 3-5 คน เพื่อรับผิดชอบและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์การดำเนินงานโดยสอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ เงื่อนไขหรือเจตนารมณ์ตามข้อ 7 และรายงานให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทราบ
ข้อ 10. คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินหรือมอบอำนาจให้
ข้อ 11. เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินแล้วก็ให้ผู้จัดการ หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมาย จากผู้จัดการเบิกจ่ายได้
ข้อ 12. การเก็บรักษา หลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตาม ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์
ข้อ 13. ให้สหกรณ์จัดทำบัญชีว่าด้วยเงินทุนด้านสวัสดิการสังคมแยกไว้โดยเฉพาะ และให้มีการปิดบัญชีปีละครั้ง โดยให้ถือรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์เป็นหลัก
ข้อ 14. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบนี้ ให้หารือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือเจ้าของทุนที่ให้การสนับสนุนทุนนี้
ข้อ 15. กรณีสมาชิกได้รับความเสียหายตามข้อ 6.4 และประสงค์จะขอความช่วยเหลือ ก็ให้สมาชิกผู้นั้นทำหนังสือเสนอคณะอนุกรรมการ (หากมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามข้อ 8) พร้อมด้วยหลักฐานประกอบ (หากมี) เพื่อเสนอกรรมการดำเนินการพิจารณา
ข้อ 16. ห้ามมิให้คณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินทุนนี้นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามข้อ 6 หากมีการจ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์คณะกรรมการดำเนินการผู้สั่งจ่ายต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืนสหกรณ์ทั้งหมด

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2539

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2542

———————————

เพื่อให้การช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก และความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามข้อบังคับข้อ 80(8) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 14 ครั้งที่ 11/2542 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2542 จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิกไว้ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2542”
ข้อ 2. ให้ถือใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการดำเนินการ”“คณะกรรมการศึกษา”“สมาชิก”

“บุตร”

“ทุนการศึกษา”

หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ
ปตท. จำกัดหมายถึง คณะกรรมการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการ

หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

หมายถึง บุตรโดยชอบด้านกฎหมายของสมาชิก ไม่เกินสามคน
ยกเว้นบุตรบุญธรรม

หมายถึง เงินทุนที่สหกรณ์จัดสรรจากกำไรสุทธิ เพื่อให้เป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของสมาชิกในแต่ละปี

ข้อ 4. ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามระเบียบนี้ ได้แก่ สมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระค่าหุ้นกับสหกรณ์เกินกว่าสองงวดติดต่อกัน
ข้อ 5. บุตรสมาชิกที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาตามระเบียบ ต้องอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ หรือศึกษาในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี
ข้อ 6. ให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดวงเงินเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 2 ในแต่ละปี
ข้อ 7. ให้คณะกรรมการศึกษากำหนดหลักเกณฑ์ จำนวนทุน และวิธีปฏิบัติในการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการเป็นคราวๆ ไป

กำหนดไว้ ณ วันที่ 24 กันยายน 2542