ระเบียบต่างๆ(1)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2539
———————————

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ข้อ 80 (8) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2539 วันที่ 19 มิถุนายน 2539 ได้พิจารณากำหนดระเบียบว่าด้วยหุ้น ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2539”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2534 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 4. สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก อย่างน้อยเดือนละ 500 บาทสูงสุดไม่เกิน 20% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน
(แก้ไข มีผล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)
กำหนด ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2539

 


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

ว่าด้วยทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
พ.ศ. 2544
———————————

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 58 (9) และข้อ 82 (8) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2544 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ว่าด้วนทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน พ.ศ. 2544”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ซึ่งเป็นวันที่ข้อบังคับข้อ 24(1) และ (4) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ เป็นต้นไป

ข้อ 3. “ทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน” หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์
ข้อ 4. ทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
4.1 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับเงินฝากของสมาชิกและเป็นหลักประกันการถอนคืนเงินฝากของสมาชิก
4.2 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับทุนเรือนหุ้นของสมาชิกและเป็นหลักประกันการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นของสมาชิก
4.3 เพื่อรักษาระดับอัตราเงินปันผลและเป็นหลักประกันกรณีผลการดำเนินงานมีรายได้ต่ำกว่ารายจ่าย
4.4 เพื่อการอื่นใดที่เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
ข้อ 5. ทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ให้พิจารณาปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
5.1 เป็นทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิประจำปี
5.2 ให้สะสมได้ไม่เกินจำนวนร้อยละยี่สิบของสินทรัพย์รวม ที่มีอยู่ในวันสิ้นปีที่จัดสรรกำไรสุทธิ
5.3 ทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ ข้อ 4 แห่งระเบียบนี้และตามข้อบังคับข้อ 24 (4) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

กำหนด ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2544

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
พ.ศ. 2539
—————————

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 80(6) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2539 วันที่ 19 มิถุนายน 2539 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2539”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2533 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2539 เป็นต้นไป
ข้อ 4. “ทุนสาธารณประโยชน์” หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์
ข้อ 5. ทุนสาธารณประโยชน์ ให้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้
5.1 จ่ายเพื่อการศึกษา ได้แก่
ก. เป็นทุนก่อสร้าง หรือซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารเรียน คุรุสัมมนาคาร ห้องสมุดและค่ายลูกเสือ เป็นต้น
ข. เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา การสอน การเรียน ให้แก่โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สมควรจะได้รับความช่วยเหลือ
ค. เป็นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจัย การค้นคว้าและการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในทางสหกรณ์และทางการศึกษาทั่วไป
ง. เป็นทุนการศึกษาของสมาชิกหรือบุตรของสมาชิก ภายในเงื่อนไขที่คณะกรรมกรดำเนินการจะกำหนดขึ้นอีกต่างหาก
จ. เป็นเงินสมทบในการจัดซื้อยานพาหนะสำหรับใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา เช่น ตรวจการศึกษาและจัดเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นต้น
5.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็นทุนในการก่อสร้างหรือซ่อมแซม หรือต่อเติมสถานที่อันเป็นสาธารณประโยชน์ทั่วไป เช่น ถนน โรงพยาบาล สะพาน บ่อน้ำและสวนสาธารณะ เป็นต้น
5.3 จ่ายเพื่อการกุศล ได้แก่
ก. บำรุงการศาสนา ทั้งทางวัตถุและวิชาการ
ข. เป็นการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่นอัคคีภัย อุทกภัยและวาตภัย เป็นต้น
ค. เป็นการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน
ข้อ 6. การขอทุนสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานที่จะขอทุนสาธารณประโยชน์ เสนอเรื่องราวผ่านการพิจารณา ดังต่อไปนี้
6.1 หน่วยงานที่สังกัดอำเภอหรือจังหวัด ให้เสนอเรื่องผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัดระดับอำเภอ หรือจังหวัด นั้น
6.2 หน่วยงานอื่น ให้เสนอเรื่องต่อประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง
6.3 เรื่องราวที่เสนอขอทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้แสดงหลักฐานเหตุผลและถ้าเป็นอาคารหรือสถานที่ ให้แสดงแบบรูปและรายการให้ชัดเจนและให้ยื่นต่อประธานกรรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนไม่น้อยกว่า 7 วัน กับให้สำเนาเรื่องราวที่ขอทุนสาธารณประโยชน์นั้นส่งให้กรรมการดำเนินการทุกคนทราบล่วงหน้าด้วย
ข้อ 7. การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นหลักในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ในคราวหนึ่งๆ ให้ถือหลักความสำคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
7.1 ทุนสาธารณประโยชน์ที่เป็นการสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ แก่สมาชิก ให้ได้รับความช่วยเหลือก่อนเหตุอื่น
7.2 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทั่วไปให้ได้รับเป็นอันดับสอง
7.3 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทั่วไปให้ได้รับเป็นอันดับสาม
7.4 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วนให้ได้รับเป็นอันดับสี่
7.5 นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
7.6 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้พิจารณาจากทุนสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ในขณะนั้นๆ เท่านั้น และเมื่อได้พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการใดๆ ในคราวหนึ่งๆ ไปแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาสำหรับเรื่องนั้นๆ เป็นอันยุติ
ข้อ 8. วงเงินการอนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จำนวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะอนุมัติจ่ายให้แก่หน่วยงานที่ยื่นขอนั้น ตามปกติต้องไม่เกิน 2,000.00 บาทเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย
ข้อ 9. สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เป็นการทั่วถึงแก่ทุกหน่วยงาน หน่วยงานใดที่ได้รับทุนสาธารณประโยชน์ไปแล้ว จะมีสิทธิยื่นขอได้อีกเมื่อทุกหน่วยงานได้รับทุนไปแล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้นๆไม่ประสงค์จะขอทั้งนี้ให้เริ่มนับตั้งแต่เริ่มให้ทุนสาธารณประโยชน์เป็นต้นมา
ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผันตามควรแก่กรณี
ข้อ 10. มติของคณะกรรมการดำเนินการในการใช้ทุนสาธารณะประโยชน์ มติของคณะกรรมการดำเนินในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้ถือคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
10.1 มติในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ข้อ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการดำเนินการที่เข้าประชุม
10.2 มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ 8 และในการผ่อนผันสิทธิการยื่นขอทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 9 วรรคสอง ให้ถือคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ข้อ 11. ใบสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นั้นให้พนักงานผู้จ่ายเงินเรียกใบสำคัญรับเงินจากผู้รับเงินทุกราย ดังนี้
11.1 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผู้จัดกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเองต้องมีใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทำหรือจัดซื้อโดยละเอียด
11.2 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้องให้ผู้มีอำนาจในการจัดทำหรือผู้มีอำนาจในการรับเงินนั้นออกหลักฐานการรับเงินนั้นๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้อง
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว พนักงานผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการจ่ายเงินด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2539


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
พ.ศ. 2539
————————————-

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 80(6) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2539 วันที่ 19 มิถุนายน 2539 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ. 2539”

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 3. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2539 เป็นต้นไป

ข้อ 4. ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับการศพของสมาชิก

ข้อ 5. สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

เป็นสมาชิกแต่ไม่ถึง 2 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 10,000 บาท
เป็นสมาชิกในสหกรณ์ตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 20,000 บาท
เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้เกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปีให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 40,000 บาท
เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้เกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ให้ได้ รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 60,000 บาท
การนับเวลาการเป็นสมาชิก ให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกันครั้งหลังสุด

ข้อ 6. สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่ผู้มีชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือทั้งผู้รับโอนประโยชน์หรือคู่สมรส หรือบุตรหรือบิดามารดา เป็นผู้มารับตามลำดับ
ข้อ 7. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพแจ้งหนังสือ
ให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ และขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารในมรณะบัตรและทะเบียนบ้านภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ ในกรณีที่ใช้สำเนาเป็นหลักฐานเอกสารต้องมีหัวหน้าหน่วยงานหรือสมาชิกที่ข้าราชการประจำในตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าเป็นผู้รับรอง
ข้อ 8. เมื่อสมาชิกหรือทายาทสมาชิก ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่เกิน 1 คน ยกเว้นบุตรบุญธรรมถึงแก่กรรมให้คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อพวงหรีดในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือทายาท ได้แก่ บิดา มารดา และคู่สมรส ของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ถึงแก่กรรม หากคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินศพละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
ข้อ 9. สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายหรือลดจำนวนลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 และข้อ 8 ได้ หากเงินทุนสาธารณประโยชน์ซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรได้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์หมดลงหรือมีจำนวนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 และข้อ 8 ซึ่งสมาชิกนั้นจะพึงมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้เป็นไปตามระเบียบนี้ การพิจารณาจ่ายให้พิจารณาตามลำดับคำร้องที่ยื่นขอรับการสงเคราะห์และต้องจัดให้ผู้รับทำหลักฐานการรับเงินให้แก่สหกรณ์ทุกราย และให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบทุกรายในกระประชุมคณะกรรมการดำเนินการคราวถัดไป
(แก้ไข มติที่ประชุมครั้งที่ 12/2547 วันที่ 22 ตุลาคม 2547)

กำหนด ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2539