คณะกรรมการดำเนินชุดที่ ๒๘(พ.ศ.๒๕๕๕)

คุณสุทธิพงศ์ พรหมสุทธิ์
ประธานกรรมการ
คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ คุณณฐกร แก้วดี คุณกรองอร ขำปัญญา
รองประธานกรรมการคนที่1 กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ รองประธานกรรมการคนที่2
คุณสุภชัย สมานสินธุ์ คุณนคร บุรีเทศน์ คุณไพศาล สลักฤทัย
เลขนุการ เหรัญญิก กรรมการเขตชลบุรี
คุณปานศิริ ไพศาลอนันทน์ คุณคมกฤช มิสเกตุ คุณเทิด ลำภา
กรรมการเขตชลบุรี กรรมการเขตกรุงเทพ กรรมการเขตระยอง
คุณอรรณพ ดีเหลือ คุณพรหมณัฐ ยุทธ์ธนโรจน์ คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร
กรรมการเขตระยอง กรรมการ(PTTAR) กรรมการ(PTTCHEM)
คุณอุษณีย์ ถิระนันท์ คุณสุพรรณี ฟูกำเนิด
กรรมการ(SPRC) กรรมการ(TLB,TES)
 
 
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
นายมณฑล แพทอง นายเมธี ภูศรี
 
 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เป็นสุข บุญยะโกวิทย์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
สุมาลี ดาวเรือง รัศมี พันธุประภาส พงศ์ผกา ศรศรี อภิญญา อภิชาติโยธิน
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์