ข้อบังคับ(บทเบ็ดเสร็จ)

หมวด 12

บทเบ็ดเสร็จ

ข้อ 82. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
(4) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(5) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(6) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
(7) ระเบียบว่าด้วยพนักงานและลูกจ้าง
(8) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร เพื่อสะดวกและในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
ระเบียบตาม (1) และ (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ จึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นนอกจาก (1) และ (2) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 83. การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหายด้วยประการใดๆ หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 82 (3) แต่มิได้รับชำระตามที่เรียก คณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ
ข้อ 84. การตีความในข้อบังคับ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้สหกรณ์ขอคำวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น
ข้อ 85. การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม และให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเปลี่ยนใช้ข้อบังคับแล้วจึงมีผลใช้บังคับได้
การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มสำนวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ 86. การจำหน่วยทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดการชำระบัญชีโดยจำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชำระหนี้สินอื่นๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายตามลำดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามที่กำหนดในข้อบังคับ
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 24 (4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ
ข้อ 87. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์นำบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย
บทเฉพาะกาล
ข้อ 88. ให้บรรดา ระเบียบ มติ หรือคำสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ มติ หรือคำสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ โดยให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งในวาระแรก
ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ยังคงดำรงตำแหน่งตามวาระที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ลาออกทั้งคณะหรือบางส่วนจนสหกรณ์ไม่อาจดำเนินกิจการต่อไปได้ ให้นำข้อ 54 มาใช้บังคับโดยให้ถือว่ากรรมการที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง เป็นการดำรงตำแหน่งในวาระแรก