ข้อบังคับ(การประชุม รายงานการประชุม)


หมวด 10

การประชุมและรายงานการประชุม

 

ข้อ 73. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือการประชุมอื่นใด ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

  ในการประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ให้นำความในวรรคหนึ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม
 

ข้อ 74. การออกเสียง สมาชิก กรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน กรรมการอื่น ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน แล้วแต่กรณีได้คนละหนึ่งเสียงและจะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้

  ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเรื่องใด ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ และที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกจากที่ประชุมจนกว่าจะพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จก็ได้
  ข้อ 75. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
  (1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
  (2) การควบสหกรณ์
  (3) การแยกสหกรณ์
  (4) การเลิกสหกรณ์
 

ข้อ 76. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานนั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการหรือกรรมการดำเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานแล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ