ข้อบังคับ(ผู้ตรวจสอบกิจการ)


หมวด 9

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

ข้อ 70. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน หรือการบัญชี หรือการเศรษฐกิจ หรือกฎหมาย หรือการสหกรณ์หนึ่งคน หรือหลายคน ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี

  จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
  ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำใน สหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
 

ข้อ 71. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในตำแน่งได้คราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งอีกได้

  ข้อ 72. อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
  (1)
    ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
  (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
  (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง และหลักประกัน
  (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่
  (5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง ปรับปรุงแผนงานข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะกรรมการดำเนินการ
  (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์
 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ แจ้งผลการตรวจสอบประจำเดือน ต่อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย