ข้อบังคับ(กรรมการอื่นๆ)

หมวด 8

คณะกรรมการอื่น

ข้อ 64. คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จำนวนไม่เกินเจ็ดคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก ของคณะกรรมการดำเนินการ เป็นกรรมการอำนายการ โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการอำนวยการ อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอำนวยการ หรืผู้ที่ประธานกรรมการอำนวยการมอบหมายนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 65. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)
    ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเก็บรักษาเงิน
(2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์
(3) ควบคุม กำกับ ดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีปลอดภัย และพร้อมที่จะนะมาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) ควบคุม กำกับ ดูแลการจัดทำงบการเงิน และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(6) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(7) จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ และแจ้งที่ประชุมใหญ่เพื่อรับทราบ
(8) ดำเนินการอื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
ข้อ 66. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เป็นคณะกรรมการเงินกู้แต่ละประเภทจำนวนไม่เกินประเภทละห้าคน โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น
ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือผู้ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการเงินกู้นัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีคณะกรรมการเงินกู้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 67. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1)
    ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบความคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้ จัดการแก้ไขให้คืนดี
(3) ดูแล และติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือเสนอให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 68. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งกรรมการดำเนินการจำนวนไม่เกินห้าคนเป็นคณะกรรมการศึกษา และประชาสัมพันธ์ โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคนนอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 69. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้การศึกษาและฝึกอบรมสมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์อย่างมีประสิทธิผล
(2) ให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ การประกอบอาชีพ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลในครอบครัว
(3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์รวมทั้งผลงานของสหกรณ์แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
(4) ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งใน และนอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาให้บริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม