ข้อบังคับ(คณะกรรมการดำเนินงาน)


หมวด 7

คณะกรรมการดำเนินการ

 

ข้อ 54. การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้เลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน และ กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองเป็นรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการหนึ่งคน และเหรัญญิกหนึ่งคน และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ หรือผู้ช่วยเหรัญญิกด้วยก็ได้ นอกนั้นเป็นกรรมการ

  ข้อ 55. ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็นกรรมการดำเนินการ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ
  (1)
  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
  (2)
  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
  (3)
  เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัย เป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
  (4)
  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
  สมาชิกซึ่งเคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ย เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง และหรือผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้ไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์
  ข้อ 56. วาระอยู่ในตำแหน่ง ให้กรรมการดำเนินการอยู่ในตำแหน่งได้คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกของการใช้ข้อบังคับนี้ เมื่อครบหนึ่งปีทางบัญชีแล้วและได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคราวถัดไป ให้กรรมการดำเนินการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมด (เศษของจำนวนกรรมการที่เหลือให้ปัดขึ้น) โดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เข้าดำรงตำแหน่งแทนให้ครบตามจำนวนกรรมการดำเนินการ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุกๆปี
  ในกรณีที่ประธานกรรมการถูกจับฉลากออก กรรมการที่ยังไม่พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการได้ แต่จะต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการก่อน
 

ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการในวาระเริ่มแรก และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

เมื่อกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทน ก็ให้กรรมการดำเนินการคนเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนใหม่

 

กรรมการดำเนินการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกันโดยต้องพักอย่างน้อย 2 ปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้

 

ประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการ ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ถือว่าเป็นการพ้นตำแหน่งตามวาระ

  ข้อ 57. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามที่กล่าวในวรรคสอง
 

ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดำเนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง

 

ข้อ 58. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินกิจการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดำเนินการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผู้จัดการทำการแทนก็ได้

  ในการดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการดำเนินการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติของคณะกรรมการดำเนินการ และมติของที่ประชุมใหญ่ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิก และความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
  (1)
  ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิก และออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้ปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
  (2) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
  (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ เสนองบดุลและรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
  (4) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่
  (5) จัดทำและเสนอแผนงานในการดำเนินงานรวมทั้งงบประมาณประจำปีเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญรับทราบ
  (6) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และบุคคลอื่นที่ทำประโยชน์ให้แก่สหกรณ์
  (7) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
  (8) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน
  (9) กำหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์
  (10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐานทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์
  (11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
  (12) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
  (13) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
  (14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี
  (15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
  (16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินการ หรืออนุกรรมการ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
  (17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด
  (18) กระทำการอื่น เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
  (19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือองค์การอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกหรือผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามที่ข้อบังคับ หรือระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือองค์การนั้นกำหนดไว้
  (20) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
  ข้อ 59. อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการเฉพาะตำแหน่ง
  (1) ประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
    (ก) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
    (ข) ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
    (ค) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
    (ง) ดำเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
  (2) รองประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
   
  (ก) ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง
    (ข) ปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
    (ค) ดำเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
  (3)
  เลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
    (ก)
  แจ้งนัดประชุมใหญ่ หรือนัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการหรือการประชุมอื่นๆ แล้วแต่กรณี
    (ข) จัดทำรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
    (ค) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อย
    (ง) ดำเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
  (4)
  เหรัญญิก มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
   
  (ก) ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
    (ข) ดำเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
 

ข้อ 60. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย

 

ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นัดเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว

 

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

 

ข้อ 61. ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ ถ้ากรรมการดำเนินการสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีหรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

  ข้อ 62. การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  (1)
  ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
  (2) ออกตามวาระ
  (3) ออกกจากสมาชิกภาพ
  (4) เข้ารับตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้
  (5) จงใจเป็นผู้ผิดนัดการส่งงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดออกเบี้ย
  (6) ที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายบุคคล
  (7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือรายบุคคล
 

ข้อ 63. ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่การว่างลงเพราะเหตุที่ถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออก ให้กรรมการดำเนินการที่เหลืออยู่ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่คราวถัดไป แต่ถ้าจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลือจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว

  ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการดำเนินการที่เหลือจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการโดยเร็ว โดยให้นำความตามข้อ 56 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีที่วาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเหลืออยู่นับถึงวันสิ้นปีทางบัญชีไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และมีรองประธานกรรมการ กับกรรมการอื่นปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ สหกรณ์อาจให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคราวถัดไปก็ได้
 

กรรมการดำเนินการซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากำหนดเวลาตามวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน